รับรองสถาบัน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา นำทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการฯ รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อาจารย์ขนิษา ชูชาวนา อนุกรรมการฯ และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการฯและเลขานุการ เข้าตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ เป็นประธานให้การต้อนรับในช่วงเช้า จากนั้นได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตรวจเยี่ยมอาคาร และสถานที่ รับฟังการนำเสนอภาพรวมของสาขาวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานประกอบคำรับรองฯ สุดท้ายประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพใหญ่ อีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และแจ้งผลการตรวจรับรองฯแก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/139-2558#sigFreeIdcbadbc2635

โครงการสัมมนาสถาบัณผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค  ครั้งที่ ๑๓

เรื่อง "21st Century Radiological Technology Education"

๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

          คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง "21st Century Radiological Technology Education" ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตฯทุกสถาบัน และเสนอเกณฑ์การสอนขั้นต่ำของแต่ละกระบวนวิชาในหมวดรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/139-2558#sigFreeId16cf5e17bd

โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ ๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่นแล้วนั้น สำหรับปี ๒๕๕๘ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคพิเศษ เป็นรุ่นที่ ๙ จบการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๔ จำนวน ๙๓ คน ในการนี้สาขาวิชารังสีเทคนิคร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ ๔๐ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๑ ห้อง SCL ๑๐๑ โดยท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน นอกจากนี้วิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเล่าถึง ประสบการณ์การทำงาน และการประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สาขาวิชาฯ ได้มอบของที่ระลึกองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโลหะหล่อสัมฤทธิ์แด่บัณฑิตสาขา วิชารังสีเทคนิคทุกท่าน เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์แทนความผูกพันระหว่างบัณฑิตและมหาวิทยาลัย มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุดท้ายนี้สาขาวิชาฯรู้สึกยินดีและภูมิใจในตัวบัณฑิตทุกท่านที่สามารถอดทน ต่อสู้ และผ่าฟันอุปสรรคนานับประการ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตของเราจะเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือ-ดูแลผู้ป่วยในสังคมไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/139-2558#sigFreeId3a7cdbb120

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ ครั้งที่ ๕

๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

อาคารคีรีมาศ ชั้น ๕ ห้อง KMB511 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๕ ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ สามารถสอบผ่านและได้เลขทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคปฏิบัติ งานในสายวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษารังสีเทคนิคจากต่างสถาบันซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการอบรมนี้ด้วย  รวมผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑๑ คน 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/139-2558#sigFreeId09741d6913