พิธีไหว้ครูสาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิครุ่นที่ ๑๑ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องบรรยาย RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และขอน้อมตัวเป็นศิษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติจากภายนอก อาทิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร อดีตนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท ทีมงานจากโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครือฯ รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน อดทน ต่อสู้ จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/144-2559#sigFreeId4bf7e0915a

 

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับใหม่ รุ่นที่ ๑๑  โดยสาขาวิชารังสีเทคนิคได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีเทคนิค เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางรังสี พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคและสามารถมองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/144-2559#sigFreeId552f3f8467

 

กิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ห้องบรรยาย สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

 RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมสันทนาการภายหลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๑ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน กล้าแสดงออก รู้จักเสียสละ รู้จักให้อภัย มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาใหม่ทั้งหมดต้องศึกษาร่วมกันไปตลอดจนจบการศึกษา

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/144-2559#sigFreeId3be99b61fe

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ห้องบรรยาย สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

 RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่น ๑๑ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค ห้อง RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนรู้จักอาคาร สถานที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง สำนักกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/144-2559#sigFreeId8707d4ca9c

ตรวจรับรองสถาบัน

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา นำทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการฯ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อาจารย์ขนิษา ชูชาวนา อนุกรรมการฯ และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการฯและเลขานุการ เข้าตรวจความคืบหน้าของการรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวต้อนรับ จากนั้นรับฟังการนำเสนอความคืบหน้าของการปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุนของสาขาวิชาฯ และนำตรวจเยี่ยมอาคารและสถานที่  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ สุดท้ายประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพใหญ่ อีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และแจ้งผลการตรวจรับรองฯแก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/144-2559#sigFreeId219c92d745