โครงการอบรมเรื่อง "ภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร"

                ความเป็นผู้นำ (Leaderships) จัดเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตและอาชีพ ที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน การบริหารจัดการ หรือหากนักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการเอง จำเป็นต้องนำทักษะในความเป็นผู้นำนี้ไปประยุกต์ใช้  โครงการอบรมนี้จึงได้จัดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ภาควิชาฯ ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีและรังสีเทคนิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศษวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร โดยจัดอบรมในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.000 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม ณ ห้อง KMB511  อาคารคีรีมาศ ชั้น 5

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/149-2560#sigFreeId4ed273a7ab

เปิดสำนักงานใหม่


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาตร์ จัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญท่านอธิการบดีตัดริบบิ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางรังสีเทคนิค ตลอดจนเป็นประธานในการพิธีสงฆ์ รวมทั้งถวายภัตตาหารเพลพร้อมเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สาชาวิชาฯและคณะวิทยาศาสตร์

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/149-2560#sigFreeIdfd0a29d1da

           

เปิดบ้านวิทยาศาสตร์


           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ โดยท่าน รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ ร่วมกันออกบู๊ทให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ มีการแสดงผลงานของนักศึกษา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในแต่ละภาค/สาขาวิชาฯ

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/149-2560#sigFreeId0800b71213

 

กิจกรรมสันทนาการนักศึกษา รุ่น ๑๑


           สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย RLT502 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับเพื่อนฝูงและระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความคิดสร้างสรร สามารถทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา ตลอดจนมีจิตใจที่เข้มแข็งและรู้จักการให้อภัย

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/149-2560#sigFreeIda2504b3208

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๒


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๒ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง บรรยาย RTD502 สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาฯ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนี้ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อควรปฏิบัติของนักศึกษา ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาขาวิชาฯได้จัดกิจกรรมมกสันทนาการโดยวิทยากรรับเชิญ คุณสายยนต์ จันทร์หนิ้ว และคณะ จากวิทยาเขตฯ บางนา มาร่วมให้ความสนุกสนาน เพื่อให้นักศึกษารู้จักเพื่อนใหม่ สามารถการทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงออก

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/149-2560#sigFreeId68b07f5c9f