โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์


         สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้สาขาวิชาฯได้พาตัวแทนของนักศึกษาไปให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีเทคนิคกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/150-2561#sigFreeId404b5180d3
 

 

โครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิค

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค

                            สาขาวิชาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิคขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านงานทางด้านรังสีเทคนิคได้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และทราบเกี่ยวกับเครื่องมือทางรังสีวิทยาและวิธีการใช้งานเบื้องต้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนทางวิชาชีพรังสีเทคนิคในอนาคต รวมทั้งทำให้นักศึกษาทราบถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ทั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาทราบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องประกอบวิชาชีพอย่างไร และสามารถวางแผนการทำงานต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในนักศึกษาที่เคยทำงานทางรังสีเทคนิคมาแล้ว ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/150-2561#sigFreeId29a25a58e2

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

                            สาขาวิชาฯ พานักศึกษารุ่นที่ ๑๒ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๗ ปี เเห่งการสถาปนาสนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ ทางวิชาชีพ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางหลักวิชารังสีเทคนิค ดังนั้นสาขาวิชาฯ นำโดยผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ อาจารย์ ประจำหลักสูตร พร้อมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปรมาณู เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๗ ปีแห่ง การสถาปนา ปส. โดยเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายนิวเคลียร์กับการพัฒนาประเทศ” และเข้า ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่อง-มือวิทยาศาสตร์ทางรังสี ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินี้เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสีของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดความ ปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับตัวผู้ใช้และประชาชนทั่วไป ดังนั้นหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับรังสีภายในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและจำเป็นต้องติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ ปส. รวมทั้งควรทราบรายละเอียดต่างๆที่ ปส.กำหนด เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของตนเอง

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/150-2561#sigFreeId86e13e70a7

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้อง RTD405 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                            สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน พบปะครู อาจารย์ รู้จักสถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.รสิตา โอสถานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีการร่วมสันทนาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/150-2561#sigFreeId022d28cbdd

สัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๖

วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561

ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

                                    คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้และมีสถาบันผู้ผลิตฯเข้าร่วมงานสัมมนารวม 11 สถาบัน

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/150-2561#sigFreeId2bd774c033