โครงการกีฬาสัมพันธ์รังสีเทคนิค

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

 ยิม GB3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง


         สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. จัดงานกีฬารังสีเทคนิคสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมี รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 3 สำนักกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจ

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/151-2562#sigFreeIdc2735946f1
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑#๒ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี


             สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการพัฒนาสักยภาพสู่สตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา โดยสาขาวิชาฯ ได้พานักศึกษารุ่นที่ ๑๑ และ รุ่นที่ ๑๔ ไปทัศนศึกษาในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ในการนี้สาขาวิชาได้พาเยี่ยมชม Science Museum, Natural History Museum และ Information Technology Museum ทำให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ใหม่ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/151-2562#sigFreeId798381a700
 

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้อง RTD405 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องRTD405 โดยนักศึกษา รุ่นที่ 14 เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/151-2562#sigFreeId8364d36a08

 

 

โครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิค 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี ๑ รุ่น ๑๔ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนักศึกษาชั้นปี ๓ รุ่น ๑๒ พาน้องนักศึกษารุ่น ๑๔ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางรังสี พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคและสามารถมองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/151-2562#sigFreeId47034fdfee
 

โครงการอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ ๖

๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำเเหง จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง RTD502 อาคารจอดรถเเละอเนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๔๐ คน โดยมีรายนามวิทยากรดังนี้ อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Therapy อ. ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Diagnostic Radiology  อ. ภัทระ แจ้งศิริเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย บรรยายในหัวข้อเรื่อง กฏหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 1 และกฏหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค 2 อ. สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Protection and Radiation Biology  ผศ. ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiation Physics and Radiation Dosimetry และ อ. ธวัช สิริวิลาสลักษณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Radiographic Positioning and Related Anatomy

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/151-2562#sigFreeIdd1b4cf3736