โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ ๑๑ sec.2

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับบัณฑิตรุ่นที่ ๑๑ sec.2  ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย RTD502 เพื่อเเสดงความยินดีต่อบัณฑิตรังสีเทคนิค ซึ่ง "บัณฑิตทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเรา" สาขาวิชาฯเก็บภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่เเละงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรังสีเทคนิคด้วยความตั้งใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษารุ่นน้อง ขอให้บัณฑิตทุกคนจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/152-2563#sigFreeIdcf2ffb1c1e
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน พบปะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รู้จักสถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีการร่วมสันทนาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/152-2563#sigFreeId82ff739895
 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


             สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕ สามารถเตรียมตัวในการเรียนรู้และเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต โดยนักศึกษารุ่นพี่พาน้องๆเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อธิบายหลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษารุ่นพี่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/152-2563#sigFreeId6981115921

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้อง RTD405 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


           สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยในการแสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ มีความกตัญญู กตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปประกอบสัมมาอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต ในการนี้สาขาวิชาฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท มอบเสื้อกาว์น และแจกเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีการ นักศึกษาสาขาวิชาฯได้พร้อมใจกันไปกราบสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/152-2563#sigFreeId047c9f4600