โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๒

เรื่อง "แนวทางการปรับปรุงคลังข้อสอบและัฒนาวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรม ฮอไรซันวิลเลจแอนด์ รีสอทร์ท เชียงใหม่

๒๐๐ หมู่ ๗ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

                    คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาข้อสอบ MCQ สาขารังสีเทคนิค"โดย อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส รองหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแนะนำจุดเด่น จุดด้อย และหลักการสำคัญของข้อสอบประเภท MCQ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ข้อสอบที่ดี และไม่ดีในด้านของสาขารังสีเทคนิค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อสอบที่จะนำไปใช้ในการรวบรวมเป็นคลังข้อสอบของสาขารังสีเทคนิคต่อไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาข้อสอบโดยแยกประเภทข้อสอบออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาและคัดแยกข้อสอบ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

 

            กลุ่มที่ ๑ Nuclear Medicine

 

            กลุ่มที่ ๒ Radiotherapy

 

            กลุ่มที่ ๓ Radiation Physics/ Radiation Protection/ Radiobiology/ QC, QA/ Hospital Administration/ Patient Care

 

            กลุ่มที่ ๔ Anatomy/ Radiographic Positioning/ Photo Radiography

 

            กลุ่มที่ ๕ Instruments (Dx)/ CT/ MRI RLT 4084