• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๒

เรื่อง "แนวทางการปรับปรุงคลังข้อสอบและัฒนาวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรม ฮอไรซันวิลเลจแอนด์ รีสอทร์ท เชียงใหม่

๒๐๐ หมู่ ๗ ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

                    คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาข้อสอบ MCQ สาขารังสีเทคนิค"โดย อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส รองหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแนะนำจุดเด่น จุดด้อย และหลักการสำคัญของข้อสอบประเภท MCQ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ข้อสอบที่ดี และไม่ดีในด้านของสาขารังสีเทคนิค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อสอบที่จะนำไปใช้ในการรวบรวมเป็นคลังข้อสอบของสาขารังสีเทคนิคต่อไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาข้อสอบโดยแยกประเภทข้อสอบออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาและคัดแยกข้อสอบ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

 

            กลุ่มที่ ๑ Nuclear Medicine

 

            กลุ่มที่ ๒ Radiotherapy

 

            กลุ่มที่ ๓ Radiation Physics/ Radiation Protection/ Radiobiology/ QC, QA/ Hospital Administration/ Patient Care

 

            กลุ่มที่ ๔ Anatomy/ Radiographic Positioning/ Photo Radiography

 

            กลุ่มที่ ๕ Instruments (Dx)/ CT/ MRI RLT 4084

 


 

 

 
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.