โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง