โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ ครั้งที่ ๔

๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๔ ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ สามารถสอบผ่านและได้เลขทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคปฏิบัติ งานในสายวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษารังสีเทคนิคจากต่างสถาบันซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการอบรมนี้ด้วย  รวมผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐๐ คน