• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนในละแวกหัวหมาก เช่น โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนดรุณวิทยา เป็นต้น  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละภาควิชาฯ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาค/สาขาวิชาฯภายในคณะฯ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สำหรับสาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดบูทแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการและวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ของนักศึกษา
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.