โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนในละแวกหัวหมาก เช่น โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนดรุณวิทยา เป็นต้น  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละภาควิชาฯ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาค/สาขาวิชาฯภายในคณะฯ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สำหรับสาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดบูทแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการและวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ของนักศึกษา