โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ ครั้งที่ ๕

๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

อาคารคีรีมาศ ชั้น ๕ ห้อง KMB511 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๕ ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ สามารถสอบผ่านและได้เลขทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคปฏิบัติ งานในสายวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษารังสีเทคนิคจากต่างสถาบันซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการอบรมนี้ด้วย  รวมผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑๑ คน