โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ ๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่นแล้วนั้น สำหรับปี ๒๕๕๘ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคพิเศษ เป็นรุ่นที่ ๙ จบการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๔ จำนวน ๙๓ คน ในการนี้สาขาวิชารังสีเทคนิคร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ ๔๐ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๑ ห้อง SCL ๑๐๑ โดยท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน นอกจากนี้วิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเล่าถึง ประสบการณ์การทำงาน และการประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สาขาวิชาฯ ได้มอบของที่ระลึกองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโลหะหล่อสัมฤทธิ์แด่บัณฑิตสาขา วิชารังสีเทคนิคทุกท่าน เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์แทนความผูกพันระหว่างบัณฑิตและมหาวิทยาลัย มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุดท้ายนี้สาขาวิชาฯรู้สึกยินดีและภูมิใจในตัวบัณฑิตทุกท่านที่สามารถอดทน ต่อสู้ และผ่าฟันอุปสรรคนานับประการ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตของเราจะเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือ-ดูแลผู้ป่วยในสังคมไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง