โครงการสัมมนาสถาบัณผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค  ครั้งที่ ๑๓

เรื่อง "21st Century Radiological Technology Education"

๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

          คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง "21st Century Radiological Technology Education" ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตฯทุกสถาบัน และเสนอเกณฑ์การสอนขั้นต่ำของแต่ละกระบวนวิชาในหมวดรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์