• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

รับรองสถาบัน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา นำทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการฯ รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อาจารย์ขนิษา ชูชาวนา อนุกรรมการฯ และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการฯและเลขานุการ เข้าตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ เป็นประธานให้การต้อนรับในช่วงเช้า จากนั้นได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตรวจเยี่ยมอาคาร และสถานที่ รับฟังการนำเสนอภาพรวมของสาขาวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานประกอบคำรับรองฯ สุดท้ายประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพใหญ่ อีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และแจ้งผลการตรวจรับรองฯแก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.