รับรองสถาบัน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา นำทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการฯ รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อาจารย์ขนิษา ชูชาวนา อนุกรรมการฯ และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการฯและเลขานุการ เข้าตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ เป็นประธานให้การต้อนรับในช่วงเช้า จากนั้นได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตรวจเยี่ยมอาคาร และสถานที่ รับฟังการนำเสนอภาพรวมของสาขาวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐานประกอบคำรับรองฯ สุดท้ายประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพใหญ่ อีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และแจ้งผลการตรวจรับรองฯแก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป