โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ มาจนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่นแล้วนั้น สำหรับปี ๒๕๕๙ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๐ จบการศึกษาในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๙๓ คน ในการนี้สาขาวิชารังสีเทคนิคร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ ๔๑ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๑ ห้อง SCL ๑๐๑ โดยท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน นอกจากนี้วิทยากรได้มาแนะนำ ประสบการณ์การทำงานและการประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สาขาวิชาฯ ได้มอบของที่ระลึกโมเดลศิลาจารึกแด่บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคทุกท่าน เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์แทนความผูกพันระหว่างบัณฑิตและมหาวิทยาลัย มีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุดท้ายนี้สาขาวิชาฯรู้สึกยินดีและภูมิใจในตัวบัณฑิตทุกท่านที่สามารถอดทน ต่อสู้ และผ่าฟันอุปสรรคนานับประการ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตของเราจะเป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งและสามารถ ช่วยเหลือ-ดูแลผู้ป่วยในสังคมไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง