ซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

                         สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๐ ทุกท่าน โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ รู้สึกปิติยินดีและภูมิใจกับผลผลิตใหม่ที่เราได้ร่วมกันหล่อหลอมจากพลังกาย พลังใจ ก้าวข้ามอุปสรรคนานับประการ เพื่อจะนำพาลูกศิษย์ที่รักทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้  สาขาวิชาฯขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แม้เหนื่อยยากเพียงใดก็ไม่เคยย่อท้อ จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐ รวม ๙๓ คน  สาขาวิชาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติในการช่วยเหลือ บริการ และดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต