• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

ซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

                         สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๐ ทุกท่าน โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาฯ รู้สึกปิติยินดีและภูมิใจกับผลผลิตใหม่ที่เราได้ร่วมกันหล่อหลอมจากพลังกาย พลังใจ ก้าวข้ามอุปสรรคนานับประการ เพื่อจะนำพาลูกศิษย์ที่รักทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้  สาขาวิชาฯขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่น เข้มแข็ง อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แม้เหนื่อยยากเพียงใดก็ไม่เคยย่อท้อ จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐ รวม ๙๓ คน  สาขาวิชาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติในการช่วยเหลือ บริการ และดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.