พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

                         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นำโดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ และนายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท ในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งการบรรยาย ปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ การฝึกอบรมเฉพาะทาง และกิจกรรมลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ฯลฯ โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร