โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค  ครั้งที่ ๑๔

เรื่อง "เนื้อหารายวิชาในการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค"

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง "เนื้อหารายวิชาในการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ๑๒/๑ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักการในการออกข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดตามที่กรรมการวิชาชีพกำหนด