ตรวจรับรองสถาบัน

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                    คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา นำทีมโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการฯ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อาจารย์ขนิษา ชูชาวนา อนุกรรมการฯ และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการฯและเลขานุการ เข้าตรวจความคืบหน้าของการรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวต้อนรับ จากนั้นรับฟังการนำเสนอความคืบหน้าของการปรับปรุงปัจจัยเกื้อหนุนของสาขาวิชาฯ และนำตรวจเยี่ยมอาคารและสถานที่  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ สุดท้ายประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพใหญ่ อีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และแจ้งผลการตรวจรับรองฯแก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป