ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ห้องบรรยาย สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

 RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่น ๑๑ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค ห้อง RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนรู้จักอาคาร สถานที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง สำนักกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย