กิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ห้องบรรยาย สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

 RTD501 ชั้น ๕ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมสันทนาการภายหลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๑ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน กล้าแสดงออก รู้จักเสียสละ รู้จักให้อภัย มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาใหม่ทั้งหมดต้องศึกษาร่วมกันไปตลอดจนจบการศึกษา