พิธีไหว้ครูสาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิครุ่นที่ ๑๑ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องบรรยาย RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และขอน้อมตัวเป็นศิษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติจากภายนอก อาทิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร อดีตนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท ทีมงานจากโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครือฯ รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน อดทน ต่อสู้ จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา