• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

พิธีไหว้ครูสาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิครุ่นที่ ๑๑ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องบรรยาย RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และขอน้อมตัวเป็นศิษย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติจากภายนอก อาทิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร อดีตนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นายแพทย์ดาวิน นารูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท ทีมงานจากโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครือฯ รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน อดทน ต่อสู้ จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา

 
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.