โครงการกีฬาสัมพันธ์รังสีเทคนิค

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ยิม GB4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง


         สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์รังสีเทคนิค ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ยิม GB4 เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง-เพื่อนร่วมรุ่น-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน