ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา๒๕๖๑ เพื่อพัฒนา

บุคลากรในด้านรังสีเทคนิค ด้วยวิธีการ สอบข้อเขียนรับเข้าศึกษาประมาณ ๗๐ คน โดยการศึกษาในและนอกราชการ มีรายละเอียดดังนี้

              ๑. หลักสูตร ๔ ปี จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต 

              ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต-ชีวะ) มีคะแนน GAT PAT และ O-net หรือ

                    ๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) รับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขา

ใกล้เคียง ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หรือ

                     ๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) รับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขา

ใกล้เคียง ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หรือ

                     ๒.๔ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

                     ๒.๕ มีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

                     ๒.๖ ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลลภาพและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                     ๒.๗ ต้องสามารถฝึกงานได้ในวันและเวลาราชการ ครั้งละประมาณ ๘ สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งหมด ๔ ครั้ง  โดยตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมง

                     ๒.๘ หากคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

              ๓. รายละเอียดการรับสมัคร

                     ๓.๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ ของสาขาวิชารังสีเทคนิค www.rt.sci.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายหลักฐานทั้งหมดผ่านท่างทางเว็บไซด์

                     ๓.๒ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต้องกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ของสาขาวิชาฯ บนเว๊บไซด์ของสาขาวิชารังสีเทคนิค

               ๔. รายละเอียดค่าสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ๗๐๐ บาท

               ๕. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)                วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

               ๖. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พร้อมส่งหลักฐานการเงินและวุฒิการศึกษาฉบับบจริง     วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

               ๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา            วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

               ๘. รายงานตัว                                                      วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

               ๙. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

               ๑๐. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาค ๑/๒๕๖๑              วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

               ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมแต่ละ

ภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศโครงการฯ เรื่องปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑๓ ซึ่งจะกำหนดและประกาศให้ ทราบต่อไป

               ๑๑. กำหนดการเปิดเรียน                                        วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑    วันจันทร์-วันศุกร์

               ๑๒. สถานที่เรียน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

               ๑๓. วันและเวลาเรียน     ปีที่ ๑-๒  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

                                                ปีที่ ๓-๔  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                             ทั้งนี้ เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม