รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

31

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  ECO 1003 (EC103)

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป     
General  Economics 
3(3-0-6)

**LAW 1004  (LA 104)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                   Introduction to Law 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7

หน่วยกิต

  SOC 1003 (SO 103)

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                                
Introduction to Sociology and Anthropology
3(3-0-6)

  HIS 1201   (HI 121)

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย                                                                       Foundations of Thai Culture 3(3-0-6)

  LIS 1003     (IS 103)

การใช้ห้องสมุด                                                                        Using the Library  1(1-0-2)

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

**INT 1001    (CS 105)

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              

Fundamental of Information Technology

3(2-2-5)

  STA 2003   (ST 203)

หลักสถิติ                                                                                      Principles of Statistics 

3(3-0-6)

1.4  กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่วยกิต

  ENG 1001   (EN 101)

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน                     Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life

3(2-2-5)

  ENG 1002   (EN 102)

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป                                                     English Sentences and Vocabulary in General Use

3(2-2-5)

  ENG 2002   (EN 2002)

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ                                                            English Interpretative Reading

3(3-0-6)

  THA 1003  (TH 103)

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน                                                 Preparation for Speech and Writing

3(3-0-6)

1.5  วิชาความรู้คู่คุณธรรม                                                

บังคับไม่นับหน่วยกิต

  RAM 1000 (RU 100)

ความรู้คู่คุณธรรม                                                                       Knowledge and Morality 

3(3-0-9)

   2. หมวดวิชาเฉพาะ

104

หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน

28

หน่วยกิต

  BIO 1107   (BY 117)

หลักชีววิทยาทั่วไป                                                                   Principles of General Biology

2(2-0-4)

  BIO 1108   (BY 118)

ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป                                                              General Biology Laboratory

1(0-3-1)

  CMS 1105 (CM 115)

เคมีทั่วไป                                                                           

General Chemistry 

2(2-0-4)

  CMS 1109 (CM 119)

ปฏิบัติการเคมี                                                                              Chemistry Laboratory 

1(0-3-1)

  CMS 2205 (CM 225)

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                        Organic Chemistry 

3(3-0-6)

  PHY 1107   (PH 117)

หลักฟิสิกส์ทั่วไป                                                                             Principles of General Physics

2(2-0-4)

  PHY 1108   (PH 118)

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ทั่วไป                                                               General Physics Laboratory 

1(0-3-1)

  PHY 2306      ( PH 236) 

อิเลคทรอนิกส์ 3                                                                          Electronics 3

3(3-0-6)

  PHY 3801  (PH 381)

ฟิสิกส์รังสี                                                                                      Radiological Physics 

3(3-0-6)

  CMS 3506 (CM 355)

หลักชีวเคมี                                                                                     Principles of Biochemistry 

3(3-0-6)

  CMS 3509 (CM 358)

ปฏิบัติการหลักชีวเคมี                                                                    Principles of Biochemistry Laboratory 

1(0-3-1)

 *MTH 1002 (*MA 102)

คณิตศาสตร์                                                                               Mathematics 

3(3-0-6)

  MTH 1007 (MA 107)

แคลคูลัส                                                                                        Calculus 

3(3-0-6)

2.2 วิชาชีพบังคับหรือวิชาเอกบังคับ

76

หน่วยกิต

  RLT 3001    (RT 301)

กายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                                                           Basic Anatomy 

3(2-3-5)

  RLT 3002    (RT 302)

สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน                                                                        Basic Physiology 

3(2-3-5)

  RLT 3003    (RT 303)

รังสีประยุกต์เบื้องต้น                                                              Introduction to Radiation Application

2(2-0-4)

 *RLT 3004 (*RT 304)

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาสำหรับรังสีเทคนิค                                     Anatomy and Physiology for Radiological Technology

3(3-0-6)

 *RLT 3005 (*RT 305)

กายวิภาคศาสตร์แนวตัด                                                                     Sectional Anatomy 

2(1-3-3)

 *RLT 3006  (RT 306)

รังสีกายวิภาคศาสตร์                                                                        Radiographic Anatomy  

2(2-0-4)

 *RT 3007  (*RT 307)

การดูแลผู้ป่วยสำหรับนักรังสีเทคนิค                                             Patient Care for and Radiological Technologist

2(1-3-3)

 *RLT 3008* (RT 308)

เครื่องมืออุปกรณ์สร้างภาพรังสี                                                         Instruments of Radiographic Imaging

3(3-0-6)

 *RLT 3100 (*RT 310)

การสร้างภาพรังสี                                                                   Radiographic Imaging

3(2-3-5)

 *RLT 3101 (*RT 311)

การสร้างภาพดิจิทัล                                                                   Digital Imaging

2(1-3-3)

 *RLT 3102 (*RT 312)

เทคนิครังสีวินิจฉัยและการจัดท่า                                                 Radiographic Technique and Positioning

2(2-0-4)

 *RLT 3109 (*RT 319)

เทคนิครังสีวินิจฉัยทั่วไป ภาคปฏิบัติ                                                    Practical Work in General Radiographic Techniques

3(0-12-3)

  RLT 4001   (RT 401)

พยาธิวิทยา                                                                               Pathology 

2(2-0-4)

  RLT 4002   (RT 402)

รังสีพยาธิวิทยา                                                                          Radiographic Pathology

2(2-0-4)

  RLT 4003   (RT 403)

เทคนิคการให้ปริมาณรังสี                                                                 Exposure Techniques

2(2-0-4)

  RLT 4004   (RT 404)

รังสีชีววิทยา                                                                        Radiobiology

2(2-0-4)

**RLT 4005 (**RT 405)

การป้องกันอันตรายจากรังสี                                                              Radiation Protection 

3(3-0-6)

  RLT 4006   (RT 406)

การวัดปริมาณกำหนดของรังสี                                                            Radiation Dosimetry

3(2-3-5)

**RLT 4007 (**RT 407)

การบริหารแผนกรังสีวิทยา                                                              Radiological Department Administration

1(1-0-2)

  RLT 4008   (RT 408)

จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักรังสีเทคนิค                                        Ethics and Laws for Radiological Technologist

1(1-0-2)

 *RLT 4100 (*RT 410)

หลักวิธีวิจัยและสัมมนาทางรังสีเทคนิค                                          Research Methodology and Seminar for Radiological Technology

1(1-0-2)

  RLT 4101   (RT 411)

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ                                                             Special Radiographic Techniques

2(2-0-4)

 *RLT 4102 (*RT 412)

การประกันคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย                                                Quality  Assurance in Diagnostic Radiology

2(2-0-4)

 *RLT 4103 (*RT 413)

เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสร้างภาพรังสีพิเศษ                               Instruments of Special Radiographic Imaging

2(2-0-4)

 *RLT 4104 (*RT 414)

การดำรงตนให้พ้นสิ่งเสพติด                                                       Alcohol Tobacco and Drug-Free

1(1-0-2)

**RLT 4109 (**RT 419)

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ                                              Practical Work in Special Diagnostic Radiology Techniques

3(0-12-3)

**RLT 4201 (**RT 421)

รังสีรักษาคลินิก                                                                     Clinical  Radiotherapy

2(2-0-4)

  RLT 4202   (RT 422)

เทคนิครังสีรักษา                                                                      Radiotherapy  Techniques

3(3-0-6)

 *RLT 4203   (RT 423)

อุปกรณ์และรังสีคณิตในงานรังสีรักษา                                                Instruments and Dosimetry in Radiotherapy 

3(3-0-6)

**RLT 4209 (RT 429)

เทคนิครังสีรักษาภาคปฏิบัติ                                                             Practical Work in Radiotherapy Techniques

3(0-12-3)

  RLT 4301   (RT 431)

อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์                                                      Instruments in Nuclear Medicine

2(2-0-4)

**RLT 4302 (RT 432)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์                                                                Nuclear Medicine

3 (2-3-5)

**RLT 4309 (RT 439)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบัติ                                                            Practical Work in Nuclear Medicine

3(0-12-3)

**RT 4901   (RT 491)

ภาคนิพนธ์                                                                                Term paper

1(0-3-1)

 *RLT 4902  (RT 492)

ความรู้คู่รังสีเทคนิค                                                                     Comprehensive Knowledge of Radiological Technology

1(1-0-2)

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ให้เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 หมายเหตุ

                        *     เป็นกระบวนวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

                        **    เป็นกระบวนวิชาเก่าที่เปิดสอนอยู่และมีการก้ไขปรับปรุงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

อ่านเพิ่มเติม : แผนการศึกษา