โครงสร้างหลักสูตร (4ปี)

(1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31

หน่วยกิต

 

 

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7

หน่วยกิต

 

 

-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

-  กลุ่มวิชาภาษา

    12

หน่วยกิต

 

 

-  วิชาความรู้คู่คุณธรรม

บังคับไม่นับหน่วยกิต

(2)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

104

หน่วยกิต

 

 

-  วิชาแกนหรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

 

 

-  วิชาชีพบังคับหรือวิชาเอกบังคับ

76

หน่วยกิต

(3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 อ่านเพิ่มเติม: รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรรังสีเทคนิค