ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ ๑๔

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านรังสีเทคนิค ด้วยวิธีการสอบปรนัย (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิชาละ ๒๕ ข้อ และภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ) รับเข้าศึกษาจำนวน ๗๐ คน โดยการศึกษาในและนอกราชการ มีรายละเอียดดังนี้

              ๑. หลักสูตร ๔ ปี จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต 

              ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

                    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต-ชีวะ) มีคะแนน GAT(ถ้ามี) PAT1(ถ้ามี) PAT2(ถ้ามี) และ O-net (ถ้ามี) หรือ

                    ๒.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) รับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หรือ

                     ๒.๓ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต หรือสาขาใกล้เคียงซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

                     ๒.๔ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

                     ๒.๕ มีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

                     ๒.๖ ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลลภาพและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                     ๒.๗ ต้องสามารถฝึกงานได้ในวันและเวลาราชการ ครั้งละประมาณ ๘ สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งหมด ๔ ครั้ง  โดยตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ชั่วโมง

                     ๒.๘ หากคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

              ๓. รายละเอียดการรับสมัคร

                     ๓.๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ ของสาขาวิชารังสีเทคนิค www.rt.sci.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดใน ขั้นตอนการสมัคร

                     ๓.๒ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต้องกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของสาขาวิชาฯ พร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายหลักฐานทั้งหมดผ่านท่างทางเว็บไซด์  www.rt.sci.ru.ac.th เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา >> สมัครนักศึกษาใหม่ >>ระบบบริหารจัดการ (http://164.115.33.122) >>สมัครเรียน 

               ๔. ค่าสมัครสอบคัดเลือก ๗๐๐ บาท นำฝากเข้า/โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ. (รังสีเทคนิค) รุ่น 14                                        เลขที่บัญชี 156-2-26201-2

               ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สถานที่สอบ (ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่)                                  ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

               ๖. สอบคัดเลือก(ข้อเขียน)พร้อมส่งหลักฐานการเงินและตรวจสอบวุฒิการศึกษาฉบับบจริง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐- ๑๕.๓๐ น.

               ๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา                                                      วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

               ๘. ยืนยันสิทธิ์ทาง email                                                                                     วันที่ ๑๖ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

               ๙. รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒                                 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

               ๑๐. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๔                                                                   วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

               ๑๑. เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒                                                                       วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เรียนจันทร์-ศุกร์)

               ๑๒. สถานที่เรียน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (สาขาวิชารังสีเทคนิค และคณะวิทยาศาสตร์)

               ๑๓. วันและเวลาเรียน     ปีที่ ๑-๒  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

                                                ปีที่ ๓-๔  เรียน จันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                            ทั้งนี้ เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๑๐๕ หรือ in box สอบถามทาง www.facebook.com/RtRamkhamhaeng