ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

  ๑. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุณาเตรียมหลักฐานก่อนการกรอกข้อมูลเข้าระบบ ในรูปแบบไฟล์ชนิด .jpeg หรือ .png เพื่อใช้ในการ uplaod หลักฐานต่างๆ แนบในใบสมัครดังนี้

        ๑.๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด 

        ๑.๒. ทะเบียนบ้าน 

        ๑.๓. บัตรประจำตัวประชาชน 

        ๑.๔. ใบแสดงผลการเรียน (ป.พ1/GPAX/ Transcript)

        ๑.๕. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ปพ.2)/ใบปริญญาบัตร (ถ้ามี) 

      ๑.๖. หลักฐานการขำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งนำฝากเข้า/โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง                                    ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ. (รังสีเทคนิค) รุ่น 14 เลขที่บัญชี 156-2-26201-2 โดยนำเงิ  นไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารสั่งจ่ายเข้า ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ.(รังสีเทคนิค)รุ่น ๑๓ เลขที่บัญชี ๑๕๖-๒-๒๓๙๒๙-๑

๒. กรอกใบสมัครทาง online โดยเข้าไปที่ http://164.115.33.122/ หรือ คลิ๊กที่นี่ (ระบบจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เท่านั้น) เลือกเมนูด้านบนซ้าย "สมัครเรียน" กรอกข้อมูล>>พร้อม upload ไฟล์หลักฐาน>>บันทึก>>downloadใบสมัคร>>พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงนามและนำมาแสดงในวันสอบ กรุณาจดหรือจำ รหัสผ่านเข้าระบบที่ท่านตั้งไว้ เพื่อใช้เข้าระบบในภายหลัง

๓ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ เมนูด้านบน >> เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ >> รับสมัครนักศึกษาใหม่ >>รายชื่อผู้มีสิทธิ์ โดยรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะถูกตรวจสอบการชำระเงินก่อนการ upload ขึ้นระบบ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ ๑ วัน ภายหลังจากท่านทำการ submit หรือ คลิ๊กที่นี่

๔. ในวันสอบที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โปรดนำ บัตรประชาชน ใบสมัครที่พิมมพ์ออกจากระบบ หลักฐานการชำระเงิน มาแสดงที่สาขาวิชาฯ เพื่อเข้าห้องสอบ และควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

๕. เตรียมดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกา มาในวันสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ) ข้อสอบปรนัยจำนวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งเป็นวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาละ ๒๕ ข้อ ภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ ระยะเวลาสอบ ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

๖. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย