ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

๑. ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุณาเตรียมหลักฐานก่อนการกรอกข้อมูลเข้าระบบ ในรูปแบบไฟล์ชนิด .jpeg หรือ .png เพื่อใช้ในการ uplaod หลักฐานต่างๆ แนบในใบสมัครดังนี้

        ๑.๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด 

        ๑.๒. ทะเบียนบ้าน 

        ๑.๓. บัตรประจำตัวประชาชน 

        ๑.๔. ใบแสดงผลการเรียน (ป.พ1/GPAX/ Transcript)

        ๑.๕. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ปพ.2)/ใบปริญญาบัตร (ถ้ามี) 

        ๑.๖   คะแนน ONET GAT PAT1 PAT2 (ถ้ามี)

        ๑.๗  หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด ระบุชื่อผู้ได้รับทุน และชื่อหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา (กรณีได้รับทุน)

    ๑.๘ หลักฐานการขำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งนำฝากเข้า/โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ. (รังสีเทคนิค) รุ่น 15 เลขที่บัญชี 156-2-28038-6โดยนำเงิ  นไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารสั่งจ่ายเข้า ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ม.ร.วท.บ.(รังสีเทคนิค)รุ่น ๑๓ เลขที่บัญชี ๑๕๖-๒-๒๓๙๒๙-๑

๒. กรอกใบสมัครทาง online โดยเข้าไปที่ http://164.115.33.122/ หรือ คลิ๊กที่นี่ (ระบบจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น) เลือกเมนูด้านบนซ้าย "สมัครเรียน" กรอกข้อมูล>>พร้อม upload ไฟล์หลักฐาน>>บันทึก>>downloadใบสมัคร>>พิมพ์ใบสมัครและพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมลงนาม เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ กรุณาจดจำ รหัสผ่านเข้าระบบที่ท่านตั้งไว้ เพื่อ login เข้าระบบในภายหลัง

๓ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ เมนูด้านบน >> เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ >> รับสมัครนักศึกษาใหม่ >>รายชื่อผู้มีสิทธิ์ โดยรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะถูกตรวจสอบการชำระเงินก่อนการ upload ขึ้นระบบ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ ๑ วัน ภายหลังจากท่านทำการ submit หรือ คลิ๊กที่นี่

๔. สอบคัดเลือก วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเข้าสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที (กรุณามาถึงสถานที่สอบ ในเวลา ๘.๐๐ น. เพื่อตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตึกสอบ เข้าห้องสอบช่วงเช้า ๘.๓๐ น. ระยะเวลาสอบช่วงเช้า ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เข้าห้องสอบช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ น.ระยะเวลาสอบ ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.)

๕. หลักฐานแสดงก่อนเข้าสอบ บัตรประชาชน ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมลงนาม หลักฐานการชำระเงิน หลักฐานการได้รับทุนการศึกษาจากต้นสังกัด และควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

๖. เตรียมดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ ปากกา และสวมหน้ากากอนามัย มาในวันสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ) ข้อสอบปรนัยจำนวน ๑๕๐ ข้อ แบ่งเป็นวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิชาละ ๒๕ ข้อ ภาษาอังกฤษ ๕๐ ข้อ ระยะเวลาสอบ ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

๗. สถานที่จัดสอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ห้องสอบและตึกสอบจะประกาศให้ทราบภายหลัง (ดูในgoogle map คำค้น รังสีเทคนิค รามคำแหง)

๘. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (สวมชุดนักเรียน/นักศึกษา/ชุดทำงาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาในการสมัครออนไลน์ได้ที่  inbox ของ www.facebook.com/RtRamkhamhaeng (กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อม capture หน้าจอที่เกิดปัญหา ทาง admin จะรีบดำเนินการให้ค่ะ)

    รายละเอียด คู่มือการสมัครออนไลน์