คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการ

๑๖ มีนาคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               เพื่อให้การเข้าถึงระบบบริหารจัดการในการสมัครสอบคัดเลือกสะดวกยิ่งขึ้น สาขาวิชาได้จัดทำคู่มื่อการใช้งานระบบ เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจ และช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจตรงกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้