รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สอบข้อเขียน ปรนัย ๑๕๐ ข้อ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

สถานที่สอบ สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถและเอนกประสงค์ ม.รามคำแหง หัวหมาก (ราม1)

๘.๐๐ น. : ลงชื่อและส่งหลักฐาน,          ๘.๔๕ น. : เข้าห้องสอบ,        ๙.๐๐ : เริ่มดำเนินการสอบ

หลักฐาน: 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ 3.ใบ pay in ฉบับจริงหรือพิมพ์หลักฐานการโอนเงินผ่าน app พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง  มาแสดงก่อนเข้าสอบ  

นำปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และยางลบดินสอ มาในวันสอบ

 

รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องสอบ ชั้น
1 นาย วันชัย รูปสังข์ RTD501 5
2 นางสาว สุจิตรา นามศรี RTD501 5
3 นาย พิชัยยุทธ์ ผ่องผุดผาด RTD501 5
4 นาย ตรีณรงค์ ปั้นหุ่น RTD501 5
5 นาย สุรเชษฐ์ โชติมัน RTD501 5
6 นางสาว รุจิรดา มุงคุณ RTD501 5
7 นาย สราวุธ หนูคง RTD501 5
8 นางสาว ศรสวรรค์ จองสกุล RTD501 5
9 นาย เจนวิทย์ ประพัศรางค์ RTD501 5
10 นางสาว วรรณกมล คุณละทิ RTD501 5
11 นางสาว ปาวลี พันธ์วิไล RTD501 5
12 นางสาว สุมินตรา ชมระกา RTD501 5
13 นางสาว อัณญรัชต์ บุญเจือ RTD501 5
14 นางสาว สรธร จันทรทรงกลด RTD501 5
15 นางสาว มารียะ นิรันรัตน์ RTD501 5
16 นางสาว กันยารัตน์ สาดี RTD501 5
17 นางสาว สุพิชฌาย์ ชัยสิทธิ์ RTD501 5
18 นาย วัชระ โดนดา RTD501 5
19 นาย กันดิศ อมตฉายา RTD501 5
20 นางสาว วิชญาดา ชาวเขาดิน RTD501 5
21 นางสาว อามาลีนา มณีฉันท์ RTD501 5
22 นางสาว จารุวรรณ วงษ์ใหญ่ RTD501 5
23 นาย ณัฐกิต แก้วมา RTD501 5
24 นาย กานต์ธวัช สิริวงษ์ RTD501 5
25 นางสาว จันทร์สุดา เพิ่มพูล RTD501 5
26 นาย ชัชชนก นิรมานสกุลพงศ์ RTD501 5
27 นางสาว อริสรา หนองเป็ด RTD501 5
28 นาย กรกช งามพักตร์ RTD501 5
29 นางสาว อาทิตยา สีสุข RTD501 5
30 นางสาว พิชชาพร ผินสูงเนิน RTD501 5
31 นางสาว สรินยา ไตรเสนีย์ RTD501 5
32 นาย มูฮัมหมัด กะจิ RTD501 5
33 นางสาว ธัณย์สิตา ไกรเลิศพัชรกุล RTD501 5
34 นางสาว สฺูฮัยนี สามะ RTD501 5
35 นางสาว จิตตรัมภา อนันต์ประเสริฐ RTD501 5
36 นางสาว วิชดาพร เพศประเสริฐ RTD501 5
37 นาย พศิน ชั้นตรา RTD501 5
38 นางสาว สานูรา เจ๊ะเง๊าะ RTD501 5
39 นาย ญาณพัฒน์ จันทร์เพ็ญ RTD501 5
40 นางสาว วิจิตรา ไชยนต์ RTD501 5
41 นาย ปฐมพงษ์ อุส่าห์ RTD501 5
42 นางสาว ภคพร บุญชู RTD501 5
43 นางสาว ต้องครรลอง ประชาชัย RTD501 5
44 นาย ชาญเกียรติ นิลฉ่ำ RTD501 5
45 นางสาว วนัญภัทร์ วิริยะธรรม RTD501 5
46 นาย ปรีดิพัทธ์ รอดชะ RTD501 5
47 นาย ศาสตราวุฒิ การินทร์ RTD501 5
48 นางสาว ลาวัลย์ วรพุฒ RTD501 5
49 นางสาว เมธาพร อันโน RTD501 5
50 นางสาว กัลยา รองสันเทียะ RTD501 5
51 นางสาว สุชัญญา เกล็ดงูเหลือม RTD501 5
52 นางสาว ฐานิดา กองเพ็ง RTD501 5
53 นางสาว อัฐภิญญา ศรีมณี RTD501 5
54 นางสาว ธันยกร ประดู่วงษ์ RTD501 5
55 นาย สิทธิพร นาคโนนหัน RTD501 5
56 นาย ฤทธิชัย จันทะคุณ RTD501 5
57 นาย วรการ พักอาราม RTD501 5
58 นาย ชยพล มุกดา RTD501 5
59 นางสาว ธีรดา จันทร์เขียว RTD501 5
60 นางสาว วาสนา มณีเศวต RTD501 5
61 นางสาว ภควดี เขียวภักดี RTD501 5
62 นางสาว มานิตา เพชรสงค์ RTD501 5
63 นาย ยุทธพล พยุพล RTD501 5
64 นาย ลัทธพล อินทร์โพธิ์ RTD501 5
65 นางสาว จรรญาลักณ์ รักญาติ RTD501 5
66 นางสาว รุ่งนภา วงศ์แก้ว RTD501 5
67 นางสาว อภิชญา วรภูมิ RTD501 5
68 นางสาว พิชญา อเนกธนทรัพย์ RTD501 5
69 นาย ธนิก หงษ์เจริญ RTD501 5
70 นาย ณพงศ์ ปิยไพร RTD501 5
71 นางสาว สุทัตตา มาชะสาร RTD501 5
72 นาย พนมกร ผิวแก้ว RTD501 5
รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องสอบ ชั้น
73 นางสาว ณภัทร พรหมสถิตย์ RTD502 5
74 นางสาว ภริตพร อมรวิลาศ RTD502 5
75 นางสาว ชลธิชา จันสอนจักร์ RTD502 5
76 นางสาว กษมา อนุลีจันทร์ RTD502 5
77 นางสาว วชิราวรรณ ยะหัตตะ RTD502 5
78 นาย ธนดล บุญพิมพ์ RTD502 5
79 นางสาว นิศาชล ทองเทพ RTD502 5
80 นาย เมธี สุขอุ่น RTD502 5
81 นางสาว นัสรีน ยาบา RTD502 5
82 นาย ภูวนัย ภักดีพงษ์ RTD502 5
83 นาย ตฤณกัตญ์ พลโลกา RTD502 5
84 นางสาว วชิราภรณ์ ศิริพล RTD502 5
85 นางสาว บุษยมาส โมกล้า RTD502 5
86 นาย สุเมธัส กล้าหาญ RTD502 5
87 นาย สิรวิชญ์ พุ่มอำพร RTD502 5
88 นางสาว ฮายาตี ใบดามัน RTD502 5
89 นาย นลธวัช ตั้งวงศ์ศุภางค์ RTD502 5
90 นางสาว อิสริยา พุ่มไพจิตร RTD502 5
91 นาย ปภาวิน รัตนธรรม RTD502 5
92 นางสาว ศาสนีย์ สร้างโพธิ์ RTD502 5
93 นางสาว ชนิตา หล่าบุตรศรี RTD502 5
94 นางสาว พนัชกร ปิยรัตนจารุ RTD502 5
95 นาย ภัททพล สุริยะแก่นทราย RTD502 5
96 นาย สุธิพงษ์ ติดหล้า RTD502 5
97 นาย ปกรณ์ บัวรักษา RTD502 5
98 นาย ชัยธวัช ทองคำ RTD502 5
99 นาย ธีระวัฒน์ โต๊ะยะเล RTD502 5
100 นางสาว สิริกร อินทร์งาม RTD502 5
101 นางสาว รัชนีกร แสงมณี RTD502 5
102 นางสาว นูรฟิละฮ์ ซารีแปเร๊าะ RTD502 5
103 นางสาว มัสลีนา และฆาเยาะ RTD502 5
104 นางสาว รวิสรา หล่อบุญสม RTD502 5
105 นาย กฤษดา พรมแก้ว RTD502 5
106 นางสาว รุสนาณีย์ สะนอยานยา RTD502 5
107 นางสาว รุ่งนภา ศรีทัยแก้ว RTD502 5
108 นาย คุณานนท์ ธีระนิธิ RTD502 5
109 นาย นพณัฐ โพธิ์ศิริ RTD502 5
110 นางสาว ณิชากานต์ สาระวัน RTD502 5
111 นาย วรภัทร จิตรปลื้ม RTD502 5
112 นางสาว จิราวรรณ ชอบพวงดี RTD502 5
113 นางสาว กชรัตน์ พะลัง RTD502 5
114 นางสาว ศศิธร เห็มภาค RTD502 5
115 นางสาว สุทธิดา เนื่องกัลยา RTD502 5
116 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรวิชชุมาลี RTD502 5
117 นางสาว กมลรัตน์ ผาสุข RTD502 5
118 นาย ธวัชชัย สังขคีรี RTD502 5
119 นางสาว นูรฮายาตี เจ๊ะและ RTD502 5
120 นางสาว ฮุซนา สารี RTD502 5
121 นาย วิทยา ใจเมา RTD502 5
122 นางสาว วาสนา ชูเมือง RTD502 5
123 นางสาว ฮานีฟะห์ ดาแลหมัน RTD502 5
124 นางสาว การะเกด ศิริโชติ RTD502 5
125 นางสาว ปาณิสรา สุพรรณ RTD502 5
126 นางสาว ไลลา สาและ RTD502 5
127 นางสาว อินทิรา สำรวมจิต RTD502 5
128 นางสาว ดวงแก้ว แซ่โซ้ง RTD502 5
129 นางสาว อารีนา เจะเต๊ะ RTD502 5
130 นางสาว ปุณยณัฐ อัสอาดี RTD502 5
131 นาย นูรอาซูวัน สุขคติ RTD502 5
132 นาย นิรัติศัย สาริกา RTD502 5
133 นางสาว อรปรีญา อันศรีเมือง RTD502 5
134 นาย รณชัย วันศรี RTD502 5
135 นาย กาญจนภพ ศิริพลชัย RTD502 5
136 นาย เเวอัสฮา มะลี RTD502 5
137 นาย ชญตว์ ชัยวิจิตร RTD502 5
138 นางสาว สุดฤทัย กิจจุบาล RTD502 5
139 นางสาว อรพรรณ ทาระบา RTD502 5
140 นาย ยุทธภัทร ไชยสงค์ RTD502 5
141 นาย การุณย์ ปุระชาติ RTD502 5
142 นางสาว โยชิตา โชติช่วง RTD502 5
143 นางสาว สุภาภรณ์ หวังแววกลาง RTD502 5
144 นางสาว อุบลวรรณ สมศรี RTD502 5
รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องสอบ ชั้น
145 นาย นฤชา ประศรี RTD405 4
146 นางสาว ธนิดา สมชิด RTD405 4
147 นางสาว รวินาวรรณ อดิศักดิ์สดใส RTD405 4
148 นาย ปัญญา ธนดิลกฐากร RTD405 4
149 นางสาว รุจิรัมพร พิมาน RTD405 4
150 นางสาว ปิยรัตน์ สุขสิงห์ RTD405 4
151 นางสาว เฮลมียะห์ เจ๊ะโซ๊ะ RTD405 4
152 นางสาว ฮาฟีซา มาหะมะ RTD405 4
153 นางสาว รุจิรา คุณกันหา RTD405 4
154 นางสาว ณหทัย กางเมืองพล RTD405 4
155 นางสาว อภิชญา กระเดื่องเดช RTD405 4
156 นางสาว อภิญญา บุญสร้าง RTD405 4
157 นางสาว รุสนานี เบ็ญอาซิซ RTD405 4
158 นางสาว บุษยาพร ถวิลการ RTD405 4
159 นางสาว อารียา เปียปาน RTD405 4
160 นางสาว วิราวรรณ สุดเสียงหวาน RTD405 4
161 นางสาว นพมาศ อุดนัน RTD405 4
162 นาย ณัฐฐ์ฐนนท์ สีหาชัย RTD405 4
163 นางสาว กัญญาณัฐ คำเผือ RTD405 4
164 นางสาว จีน่า เจ๊ะโส๊ะ RTD405 4
165 นางสาว สุรภา สุนันท์กิ่งเพชร RTD405 4
166 นางสาว กฤติยาณี บุญเรืองศรี RTD405 4
167 นางสาว ปิยธิดา บัวพรม RTD405 4
168 นางสาว โชติรส คางขุนทด RTD405 4
169 นาย ศิวภูมิ น้อยวิเศษ RTD405 4
170 นางสาว ปณิตา ผุยมาตย์ RTD405 4
171 นางสาว เจนจิรา แก้วปาน RTD405 4
172 นาย อภินันท์ บริบูรณ์ RTD405 4
173 นางสาว ปวริศา วัฒนพานิช RTD405 4
174 นางสาว เสาวนีย์ อะสุระพงษ์ RTD405 4
175 นาย ธัญเทพ กู้เขียว RTD405 4
176 นางสาว สิริพร ประเสริฐสังข์ RTD405 4
177 นางสาว พรลภัส พรหมเจียม RTD405 4
178 นางสาว อาทิตยา ศิลาวรรณา RTD405 4
179 นางสาว พรพรรณ สีอ่อน RTD405 4
180 นางสาว นอร์มีน สะมะแอ RTD405 4
181 นางสาว ปาลิดา ไชยานนท์ RTD405 4
182 นางสาว ฐิติมา รักษาผล RTD405 4