รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน (เรียงตามอักษร)

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบข้อเขียน ปรนัย ๑๕๐ ข้อ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข

สถานที่สอบ อาคารเวียงผา (VPB) ราม1 หัวหมาก: เข้ามหาวิทยาลัยได้เฉพาะประตูหน้าเท่านั้น ชิดซ้าย ผ่านจุดคัดกรองรอบที่ ๑ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี เลี้ยวซ้าย ข้างสำนักอธิการบดี  เลี้ยวขวาหน้าอาคารกงไกรลาส (KLB) เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ผ่านอาคารจอดรถ อาคารเวียงผา(VPB) จะอยู่ถัดจากอาคารจอดรถ(สาขาวิชารังสีเทคนิค) (ดูเส้นทาง google map)

รอบเช้า ๘.๐๐ น.  คัดกรอง รอบที่ ๒ ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เข้าห้องสอบ, ๙.๐๐ : เริ่มดำเนินการสอบ

       รอบบ่าย ๑๒.๓๐ น. คัดกรอง รอบที่ ๓ ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เข้าห้องสอบ, ๑๓.๓๐ : เริ่มดำเนินการสอบ

หลักฐานเข้าสอบ: 1.บัตรประจำตัวประชาชน

                          2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ

                          3.ใบ pay in ฉบับจริงหรือ print หลักฐานการโอนเงินผ่าน app พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

                          4. หนังสือแสดงการให้ทุนการศึกษาจากต้นสังกัด ระบุชื่อผู้รับทุน และหลักสูตร (ถ้ามี)  

                       นำปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ สวมหน้ากากอนามัย นำอาหารกลางวัน/น้ำดื่มมาในวันสอบ  (ไม่มีอาหาร/น้ำดื่มจำหน่าย)

เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้องสอบ แถว ที่นั่ง
1525630001 นางสาว กชกร ขอกั้นกลาง VPB501 2 1
1525630002 นางสาว กมลชนก คงศรี VPB501 2 2
1525630003 นางสาว กมลภัทร์ ป้อมไธสง VPB501 2 3
1525630004 นาย กร เพชระบูรณิน VPB501 2 4
1525630005 นางสาว กรกนก ภูมรา VPB501 2 5
1525630006 นางสาว กฤติยาพร โพธิยา VPB501 2 6
1525630007 นางสาว กฤติยาภรณ์ ชมโท VPB501 2 7
1525630008 นาย กฤษฎา สุวรรณคำ VPB501 2 8
1525630009 นาย กฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ VPB501 2 9
1525630010 นาย กฤษดา คงทองธนโภคิน VPB501 2 10
1525630011 นาย กวีวรรษ สมพงษ์ VPB501 2 11
1525630012 นาย กษิดิ์เดช มุธุสิทธิ์ VPB501 2 12
1525630013 นางสาว กอบพร จันทร์ดอน VPB501 2 13
1525630014 นางสาว กัญญาภัค วัชรีบริรักษ์ VPB501 2 14
1525630015 นาย กัณดาฟีล หะยีสมาแอ VPB501 2 15
1525630016 นาย กันตภณ พาสกุล VPB501 2 16
1525630017 นางสาว กัลยรัตน์ เสนา VPB501 2 17
1525630018 นางสาว กัสพีนา หะยีสมาแอ VPB501 2 18
1525630019 นาย กาญจนภพ ศิริพลชัย VPB501 2 19
1525630020 นาย กานต์ธวัช สิริวงษ์ VPB501 2 20
1525630021 นางสาว กานรวี ใยดี VPB501 4 1
1525630022 นาย การุณย์ ปุระชาติ VPB501 4 2
1525630023 นางสาว กิ่งกาญจนา ภูธรฤทธิ์ VPB501 4 3
1525630024 นาย กิตติทัต วังคีรี VPB501 4 4
1525630025 นางสาว กิตติมา นมจันทร์ VPB501 4 5
1525630026 นางสาว กุลศิริ สระสม VPB501 4 6
1525630027 นางสาว เกตุศิราณี รีชา VPB501 4 7
1525630028 นางสาว เกศสิริ เจนโรจน์พลเดช VPB501 4 8
1525630029 นาย ขจร มีชาวนา VPB501 4 9
1525630030 นางสาว ขนิษฐา จะปะมากา VPB501 4 10
1525630031 นาย ขวัญชัย มีชาวนา VPB501 4 11
1525630032 นางสาว ขวัญนภา มิละถาโก VPB501 4 12
1525630033 นาย คงกฤช สุดตาซ้าย VPB501 4 13
1525630034 นางสาว คุณัญญา สุวิมลโกศล VPB501 4 14
1525630035 นางสาว จริยา ยอดดำ VPB501 4 15
1525630036 นาย จักรพงษ์ ไพรสินธุ์ VPB501 4 16
1525630037 นางสาว จันทร์เพชร สมร VPB501 4 17
1525630038 นางสาว จันทร์เพ็ญ นิติศักดิ์ VPB501 4 18
1525630039 นางสาว จารวี พิกุล VPB501 4 19
1525630040 นางสาว จิตตา ใจกล้า VPB501 4 20
1525630041 นางสาว จิติมา ธรรมโวหารกุล VPB501 6 1
1525630042 นางสาว จุฑามาศ รอดพุ่ม VPB501 6 2
1525630043 นางสาว เจนจิรา เทียบคำ VPB501 6 3
1525630044 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดำรงค์ VPB501 6 4
1525630045 นางสาว ชฎาพร กระทาง VPB501 6 5
1525630046 นางสาว ชนาพร โตตะเภา VPB501 6 6
1525630047 นางสาว ชนาพร วงค์สารี VPB501 6 7
1525630048 นางสาว ชนิภรณ์ หนองเป็ด VPB501 6 8
1525630049 นางสาว ชริฎากรณ์ คำบุญ VPB501 6 9
1525630050 นางสาว ชลธิชา อรุณศรี VPB501 6 10
1525630051 นางสาว ชลาลัย สว่างภพ VPB501 6 11
1525630052 นางสาว ชัญญาภัทร แผ่นทอง VPB501 6 12
1525630053 นาย ชินวัตร ใจพินิจ VPB501 6 13
1525630054 นาย ชินาธิป จิตอารี VPB501 6 14
1525630055 นางสาว ชินาภรณ์ เพ็ชรเยียน VPB501 6 15
1525630056 นางสาว ชุติกาญจน์ ฤทธิ์เนติกุล VPB501 6 16
1525630057 นาย เชิดพงษ์ ช้อยหิรัญ VPB501 6 17
1525630058 นางสาว ซัซวานี แวนาแว VPB501 6 18
1525630059 นางสาว ซามีมี ซำซี VPB501 6 19
1525630060 นางสาว ซูฮัยดา แวสะแม VPB501 6 20
1525630061 นางสาว ซูฮาดาร์ บาโด VPB501 8 1
1525630062 นางสาว ณชัญญา แง้เจริญกุล VPB501 8 2
1525630063 นางสาว ณภัค ศรีเจริญ VPB501 8 3
1525630064 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุขะ VPB501 8 4
1525630065 นางสาว ณหทัย กางเมืองพล VPB501 8 5
1525630066 นาย ณัชกฤษณ์ วระวัด VPB501 8 6
1525630067 นางสาว ณัชชา แสนทวีสุข VPB501 8 7
1525630068 นางสาว ณัฎติกา แอมโอด VPB501 8 8
1525630069 นางสาว ณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส VPB501 8 9
1525630070 นาย ณัฐเกียรติ จันทร์บุตดา VPB501 8 10
1525630071 นางสาว ณัฐชา เขมิสรานนท์ VPB501 8 11
1525630072 นางสาว ณัฐฌาลิณี ผาสุข VPB501 8 12
1525630073 นางสาว ณัฐญาดา คุณเวียน VPB501 8 13
1525630074 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ พนาพัฒน์ VPB501 8 14
1525630075 นาย ณัฐพงศ์ คงนารา VPB501 8 15
1525630076 นาย ณัฐพล จงปัตนา VPB501 8 16
1525630077 นาย ณัฐพล หาญประสิทธิ์ธาดา VPB501 8 17
1525630078 นาย ณัฐพล เต็งวัฒนโชติ VPB501 8 18
1525630079 นางสาว ณาดิ๊ฏร์ บูเกะเจ๊ะลี VPB501 8 19
1525630080 นางสาว ดลยา ภูมิลา VPB501 8 20
1525630081 นาย ทัตธน วันเอียด VPB501 10 1
1525630082 นางสาว ทาริกา ทาดวงตา VPB501 10 2
1525630083 นางสาว แทนใจ แก้วทอง VPB501 10 3
1525630084 นางสาว ธนพร กองเพ็ง VPB501 10 4
1525630085 นางสาว ธนพร สนิท VPB501 10 5
1525630086 นางสาว ธนภรณ์ เภาพูล VPB501 10 6
1525630087 นางสาว ธนวรรณ ศรีระบาย VPB501 10 7
1525630088 นาย ธนวัฒน์ แหวนหล่อ VPB501 10 8
1525630089 นาย ธนาธิป อ่อนศิริ VPB501 10 9
1525630090 นางสาว ธัญชนก การประกอบ VPB501 10 10
1525630091 นาย ธัญธร ชวฤทธิ์ VPB501 10 11
1525630092 นางสาว ธัญพิชชา ประกอบแสง VPB501 10 12
1525630093 นางสาว ธิฌากรณ์ ทวีชาติ VPB501 10 13
1525630094 นางสาว ธีรกานต์ ภิรมย์นก VPB501 10 14
1525630095 นางสาว ธีรตา หวังวรภิญโญ VPB501 10 15
1525630096 นาย ธีรภัทร รอดพงศกร VPB501 10 16
1525630097 นาย ธีระวัฒน์ โต๊ะยะเล VPB501 10 17
1525630098 นาย นทีธร ศักดิ์แสง VPB501 10 18
1525630099 นาย นนทกานต์ หน่อทอง VPB501 10 19
1525630100 นางสาว นนทลี อัจฉริยะฉาย VPB501 10 20
1525630101 นางสาว นบชุลี ใจแข็ง VPB501 12 1
1525630102 นางสาว นภัสนันท์ ทรัพย์อินทร์ VPB501 12 2
1525630103 นางสาว นภัสวรรณ ศรประสิทธิ์ VPB501 12 3
1525630104 นางสาว นภัสสร นวลสำเนียง VPB501 12 4
1525630105 นางสาว นภัสสร กิจวัฒนาบูลย์ VPB501 12 5
1525630106 นางสาว นริศรา เกษสว่าง VPB501 12 6
1525630107 นางสาว นริสรา ฤทธิรณ VPB501 12 7
1525630108 นางสาว นรีรัตน์ วุฒิยา VPB501 12 8
1525630109 นางสาว นฤทัย มาศพันธ์ VPB501 12 9
1525630110 นาย นวคุณ วัดสิงห์ VPB501 12 10
1525630111 นาย นวมินทร์ สลับสี VPB501 12 11
1525630112 นางสาว นวรัตน์ รังสุข VPB501 12 12
1525630113 นาย นวัตกรณ์ ศิริการ VPB501 12 13
1525630114 นางสาว นัชชา บัวจันทร์ VPB501 12 14
1525630115 นางสาว นัทชนก สุทธิช่วย VPB501 12 15
1525630116 นางสาว นันทกร อุดมวิเศษ VPB501 12 16
1525630117 นางสาว นันทมน กลิ่นจันทร์ VPB501 12 17
1525630118 นางสาว นาดา สมาเอ็ม VPB501 12 18
1525630119 นางสาว นิชาภัทร เกสร VPB501 12 19
1525630120 นางสาว นิตยา ล้อดี VPB501 12 20
1525630121 นางสาว นิศาชล ฐานกระโทก VPB501 14 1
1525630122 นางสาว นุชาตา ครองศิริกุล VPB501 14 2
1525630123 นางสาว นูรนาเดีย มะเย็ง VPB501 14 3
1525630124 นางสาว นูร์รีม ตันหยงราโม๊ะ VPB501 14 4
1525630125 นางสาว นูรฮายาตี สันง๊ะ VPB501 14 5
1525630126 นางสาว นูรีฮา มะแย VPB501 14 6
1525630127 นางสาว เนตรนภา นัยติ๊บ VPB501 14 7
1525630128 นางสาว บวรรัตน์ ขจรเกียรติธำรง VPB501 14 8
1525630129 นางสาว บุณฑริก ไหมทอง VPB501 14 9
1525630130 นาย ปฐวี ศิลาโชติ VPB501 14 10
1525630131 นางสาว ปณิตา ผุยมาตย์ VPB501 14 11
1525630132 นางสาว ปพิชญา ทาจีนะ VPB501 14 12
1525630133 นางสาว ปภัชญา บุญจันทร์ VPB501 14 13
1525630134 นางสาว ปภาวรินท์ ภูธรฤทธิ์ VPB501 14 14
1525630135 นางสาว ประภารัตน์ ทองสุข VPB501 14 15
1525630136 นาย ประเสริฐสิทธิ์ พรหมงาม VPB501 14 16
1525630137 นางสาว ปราณปริยา เทพวงศ์ VPB501 14 17
1525630138 นางสาว ปริชญา วรรณวงศ์ VPB501 14 18
1525630139 นางสาว ปวีณ์ธิดา เมืองมูล VPB501 14 19
1525630140 นางสาว ปัญญาพร สิงห์แก้ว VPB501 14 20
1525630141 นาย ปัณณธร สุวรรณฑา VPB501 16 1
1525630142 นางสาว ปัทมาพร พันธะสา VPB501 16 2
1525630143 นางสาว ปิยธิดา หนูสมตน VPB501 16 3
1525630144 นางสาว ปิยะธิดา ตันกุลานันท์ VPB501 16 4
1525630145 นาย เปรมวิทย์ พรรณโรจน์ VPB501 16 5
1525630146 นางสาว ไผ่หลิว แซ่เจียม VPB501 16 6
1525630147 นางสาว พรพิมล คำภีระ VPB501 16 7
1525630148 นาง พรสุดา คินดอนทราย VPB501 16 8
1525630149 นางสาว พรสุดา สุภะกรรม VPB501 16 9
1525630150 นางสาว พริมา พิพิธพงษ์ VPB501 16 10
1525630151 นาย พศวีร์ พรมศิลา VPB501 16 11
1525630152 นางสาว พัชชา วนะภูติ VPB501 16 12
1525630153 นางสาว พัชพร ม่วงคำ VPB501 16 13
1525630154 นางสาว พัชราภา เถาว์โมลา VPB501 16 14
1525630155 นางสาว พัตรพิมล บัวพรม VPB501 16 15
1525630156 นาย พิทยพัฒน์ แดมโนนโพธิ์ VPB501 16 16
1525630157 นาย พิทวัสช์ ศิริมหันต์ VPB501 16 17
1525630158 นางสาว พิมพกานต์ ผดุงรมย์ VPB501 16 18
1525630159 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ เกตุสุวรรณ์ VPB501 16 19
1525630160 นางสาว พิมพ์มาดา จันดา VPB501 16 20
1525630161 นาย พีรฉัตร บุญขุนยัง VPB501 18 1
1525630162 นาย พีรวิชญ์ บุปผาวัลย์ VPB501 18 2
1525630163 นาย พีระวัฒน์ ขันติธรรมาภรณ์ VPB501 18 3
1525630164 นาย เพิ่มพูน โถวรุ่งเรือง VPB501 18 4
1525630165 นาย ฟุรกอน กาซา VPB501 18 5
1525630166 นาย ภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์ VPB501 18 6
1525630167 นางสาว ภัทรลดา นารอง VPB501 18 7
1525630168 นางสาว ภัทรวดี สดคมขำ VPB501 18 8
1525630169 นางสาว ภัทรีภรณ์ บุตรโยจันโท VPB501 18 9
1525630170 นางสาว ภันทิลา แซ่เฮ้อ VPB501 18 10
1525630171 นาย ภาคภูมิ เนินหนู VPB501 18 11
1525630172 นางสาว ภาตะวัน บุรีรักษ์ VPB501 18 12
1525630173 นาย ภานุพงศ์ สุขไกร VPB501 18 13
1525630174 นางสาว ภาริตา ลิมปิโชติกุล VPB501 18 14
1525630175 นาย ภูริพัฒน์ ขานไข VPB501 18 15
1525630176 นางสาว มนต์นภา สุขภู่ VPB501 18 16
1525630177 นางสาว มัณฑนา โอมณี VPB501 18 17
1525630178 นางสาว มัสลีนา และฆาเยาะ VPB501 18 18
1525630179 นาย มัฮมุด ขาเดร์ VPB501 18 19
1525630180 นางสาว มุกดารัตน์ เมาปุก VPB501 18 20
1525630181 นางสาว เมธิณี ดีสะอาด VPB501 20 1
1525630182 นางสาว เมอร์ลิน สิงห์ไพร VPB501 20 2
1525630183 นางสาว ยัสมิน ยุโซะ VPB501 20 3
1525630184 นางสาว ยุพาพิน ทรัพย์สมพงษ์ VPB501 20 4
1525630185 นางสาว ยุสรีนา หะยีอาวัง VPB501 20 5
1525630186 นางสาว เยาวรัตน์ เทพยศ VPB501 20 6
1525630187 นางสาว รพีพร ทั้งสุข VPB501 20 7
1525630188 นางสาว รอกีเย๊าะ แยการีซง VPB501 20 8
1525630189 นางสาว รัชฎาวัลย์ กองจันทร์ VPB501 20 9
1525630190 นางสาว รัชนก ยิ้มปรีดา VPB501 20 10
1525630191 นาย รัชนาท สีแดง VPB501 20 11
1525630192 นางสาว รัฐวรรณ ศรีสันต์ VPB501 20 12
1525630193 นาย ราชพฤกษ์ บุตรโพธิ์ VPB501 20 13
1525630194 นางสาว รุ่งรัตน์ แซ่เตี่ยว VPB501 20 14
1525630195 นางสาว ลลิตา เหลือล้น VPB501 20 15
1525630196 นางสาว ลลิตา สวัสดี VPB501 20 16
1525630197 นางสาว ลัดดาวรรณ พรรักษา VPB501 20 17
1525630198 นางสาว วชิราภรณ์ ศิริพล VPB501 20 18
1525630199 นางสาว วรดา กาดีโรจน์ VPB501 20 19
1525630200 นางสาว วรพนิต วัดพงพี VPB501 20 20
1525630201 นาย วรภัทร จิตรปลื้ม VPB501 22 1
1525630202 นางสาว วรรญาพร กิติยวงศ์ VPB501 22 2
1525630203 นางสาว วรรณกมล คุณละทิ VPB501 22 3
1525630204 นางสาว วรรณวิษา อุบล VPB501 22 4
1525630205 นางสาว วรรัชต์ ปัถวี VPB501 22 5
1525630206 นาย วรวุฒิ หามฤทธิ์ VPB501 22 6
1525630207 นาย วรัญญู สุคนธ์ VPB501 22 7
1525630208 นางสาว วรางคณา กาตาสาย VPB501 22 8
1525630209 นางสาว วริศรา คำหม้อ VPB501 22 9
1525630210 นางสาว วศินันท์ ศิริเวช VPB501 22 10
1525630211 นาย วันชัย มุ่งเงิน VPB501 22 11
1525630212 นางสาว วัลภา พิณศร VPB501 22 12
1525630213 นางสาว วิจิรา เพ็ชรสิทธิ์ VPB501 22 13
1525630214 นาย วิทยา หลงจำปา VPB501 22 14
1525630215 นาย วิทวัส คงสบาย VPB501 22 15
1525630216 นางสาว วิภารัตน์ ปัญญาวัง VPB501 22 16
1525630217 นางสาว วิภาวี แซ่พัง VPB501 22 17
1525630218 นางสาว วิลาสินี สมทอง VPB501 22 18
1525630219 นางสาว วิไลวรรณ ประกอบกิจ VPB501 22 19
1525630220 นางสาว วิสกุลพร โรจน์เจริญชัย VPB501 22 20
1525630221 นาย วีรภัทร เกื้อด้วง VPB501 24 1
1525630222 นางสาว วีรวรรณ ทองฉาย VPB501 24 2
1525630223 นางสาว ศพิมพ์นัทธ์ ทองกองเกีย VPB501 24 3
1525630224 นางสาว ศรัญญา ชุมพร VPB501 24 4
1525630225 นางสาว ศริณญา ถมยา VPB501 24 5
1525630226 นางสาว ศศิณัฐ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ VPB501 24 6
1525630227 นางสาว ศศิธร เห็มภาค VPB501 24 7
1525630228 นาย ศักรินทร์ จันทร์ตื้อ VPB501 24 8
1525630229 นางสาว ศิรภัสสร เกษพรหม VPB501 24 9
1525630230 นางสาว ศิรภัสสร ภาคแก้ว VPB501 24 10
1525630231 นางสาว ศิรินภา ธนานิธิพงศ์ VPB501 24 11
1525630232 นางสาว ศิริพร เทพวงค์ VPB501 24 12
1525630233 นางสาว ศิริลักษณ์ ลายตลับ VPB501 24 13
1525630234 นางสาว ศิริลักษณ์ แตงโสภา VPB501 24 14
1525630235 นาย ศิษฎิภัททิก์ ศรีชิษณุศาสตริน VPB501 24 15
1525630236 นางสาว ศุภมาส พานิชย์ VPB501 24 16
1525630237 นาย เศรษฐวิทย์ สุขใส VPB501 24 17
1525630238 นาย สรศักดิ์ ชำนาญกุล VPB501 24 18
1525630239 นาย สัจจตรา ยามา VPB501 24 19
1525630240 นางสาว สายสวรรค์ เหล่าจูม VPB501 24 20
1525630241 นาย สำเภา สุวรรณนันทญาณ VPB501 26 1
1525630242 นาย สินชัย จันทร์แดง VPB501 26 2
1525630243 นาย สิปปนนท์ วรสาร VPB501 26 3
1525630244 นาย สิรชัย วุฒาพาณิชย์ VPB501 26 4
1525630245 นาย สิรภพ สมรักษ์ VPB501 26 5
1525630246 นางสาว สิริลักณ์ บัวงาม VPB501 26 6
1525630247 นางสาว สุขฤทัย แดงสกุล VPB501 26 7
1525630248 นางสาว สุจิตรา ปานมาก VPB501 26 8
1525630249 นางสาว สุจินธรา ช่วงไชย VPB501 26 9
1525630250 นางสาว สุธิดา เฉวียงหงษ์ VPB501 26 10
1525630251 นางสาว สุนิสา ศรีจันทร์อ่อน VPB501 26 11
1525630252 นางสาว สุพรรณษา คำวิชิต VPB501 26 12
1525630253 นางสาว สุพัตรา สมศรี VPB501 26 13
1525630254 นางสาว สุพิชญา พิลาโสภา VPB501 26 14
1525630255 นาย สุรเชษฐ์ โชติมัน VPB501 26 15
1525630256 นางสาว สุริญญา เรียนพิศ VPB501 26 16
1525630257 นาย สุริยา หอมคุณ VPB501 26 17
1525630258 นางสาว สุวนันท์ บุญอนันต์ VPB501 26 18
1525630259 นาย อณุวัฒน์ โพแก้ว VPB501 26 19
1525630260 นาย อดิชัย เต่สกุล VPB501 26 20
1525630261 นางสาว อติพร มีคง VPB501 28 1
1525630262 นางสาว อนงค์ทิพย์ เรืองสงคราม VPB501 28 2
1525630263 นาย อนุรักษ์ บันลือหาญ VPB501 28 3
1525630264 นาย อภิรัชต์ โพธิ์ทอง VPB501 28 4
1525630265 นางสาว อภิสรา คุณาสุธีรัตน์ VPB501 28 5
1525630266 นาย อมรเทพ วินิจสุมานนท์ VPB501 28 6
1525630267 นางสาว อรวรา ทองเกิด VPB501 28 7
1525630268 นางสาว อรอุมา ชวนกระโทก VPB501 28 8
1525630269 นางสาว อรอุมา เเช่มชื่น VPB501 28 9
1525630270 นางสาว อ้อมจิต กิ่งจันมล VPB501 28 10
1525630271 นางสาว อังคณาพร เหล่าอุด VPB501 28 11
1525630272 นางสาว อัฉราภรณ์ บวรกิจ VPB501 28 12
1525630273 นางสาว อัญมณี คบทองหลาง VPB501 28 13
1525630274 อื่นๆระบุ อัฐพล คล้ายมงคล VPB501 28 14
1525630275 นางสาว อันวารีย์ แหละหละ VPB501 28 15
1525630276 นางสาว อัมรา ภักดีคำ VPB501 28 16
1525630277 นางสาว อาภาพรรณ์ เดิมบรรทัด VPB501 28 17
1525630278 นาย อามีน เฮมเบีย VPB501 28 18
1525630279 นาย อารยะ นาคเอี่ยม VPB501 28 19
1525630280 นางสาว อารยา ทองแล่ง VPB501 28 20
1525630281 นางสาว อาริสา สืบรัมย์ VPB501 30 1
1525630282 นางสาว อารียา พูลสวัสดิ์ VPB501 30 2
1525630283 นาย อิควาน สะอุ VPB501 30 3
1525630284 นางสาว อินทิมา สุภิษะ VPB501 30 4
1525630285 นางสาว อุบลทิพย์ กอพิศุทธิ์ VPB501 30 5
1525630286 นางสาว อุไรวรรณ ไพรเขียว VPB501 30 6
1525630287 นาย เอกสิทธิ เนตรโนนไทย VPB501 30 7
1525630288 นางสาว ฮาซามี สามะ VPB501 30 8