รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๕ (RTRU-15)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดยืนยันสิทธิ์ ด่วนที่สุด(โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

ส่งมาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิย. ๒๕๖๓ มิฉะนั้นถือสละสิทธิ์

เพื่อสาขาวิชาฯจะจัดส่งข้อมูลรายละเอียดในการรายงานตัวในวันที่ ๒๔ มิย. ๒๕๖๓ กลับไปให้ท่านทาง email ที่ท่านส่งข้อมูลมา

เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1525630003 นางสาว กมลภัทร์ ป้อมไธสง
1525630005 นางสาว กรกนก ภูมรา
1525630006 นางสาว กฤติยาพร โพธิยา
1525630009 นาย กฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
1525630010 นาย กฤษดา คงทองธนโภคิน
1525630011 นาย กวีวรรษ สมพงษ์
1525630012 นาย กษิดิ์เดช มุธุสิทธิ์
1525630018 นางสาว กัสพีนา หะยีสมาแอ
1525630019 นาย กาญจนภพ ศิริพลชัย
1525630021 นางสาว กานรวี ใยดี
1525630028 นางสาว เกศสิริ เจนโรจน์พลเดช
1525630039 นางสาว จารวี พิกุล
1525630040 นางสาว จิตตา ใจกล้า
1525630041 นางสาว จิติมา ธรรมโวหารกุล
1525630044 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดำรงค์
1525630046 นางสาว ชนาพร โตตะเภา
1525630052 นางสาว ชัญญาภัทร แผ่นทอง
1525630058 นางสาว ซัซวานี แวนาแว
1525630072 นางสาว ณัฐฌาลิณี ผาสุข
1525630079 นางสาว ณาดิ๊ฏร์ บูเกะเจ๊ะลี
1525630084 นางสาว ธนพร กองเพ็ง
1525630086 นางสาว ธนภรณ์ เภาพูล
1525630087 นางสาว ธนวรรณ ศรีระบาย
1525630091 นาย ธัญธร ชวฤทธิ์
1525630092 นางสาว ธัญพิชชา ประกอบแสง
1525630095 นางสาว ธีรตา หวังวรภิญโญ
1525630097 นาย ธีระวัฒน์ โต๊ะยะเล
1525630099 นาย นนทกานต์ หน่อทอง
1525630102 นางสาว นภัสนันท์ ทรัพย์อินทร์
1525630107 นางสาว นริสรา ฤทธิรณ
1525630118 นางสาว นาดา สมาเอ็ม
1525630119 นางสาว นิชาภัทร เกสร
1525630131 นางสาว ปณิตา ผุยมาตย์
1525630136 นาย ประเสริฐสิทธิ์ พรหมงาม
1525630137 นางสาว ปราณปริยา เทพวงศ์
1525630145 นาย เปรมวิทย์ พรรณโรจน์
1525630147 นางสาว พรพิมล คำภีระ
1525630150 นางสาว พริมา พิพิธพงษ์
1525630154 นางสาว พัชราภา เถาว์โมลา
1525630157 นาย พิทวัสช์ ศิริมหันต์
1525630163 นาย พีระวัฒน์ ขันติธรรมาภรณ์
1525630164 นาย เพิ่มพูน โถวรุ่งเรือง
1525630171 นาย ภาคภูมิ เนินหนู
1525630173 นาย ภานุพงศ์ สุขไกร
1525630174 นางสาว ภาริตา ลิมปิโชติกุล
1525630187 นางสาว รพีพร ทั้งสุข
1525630190 นางสาว รัชนก ยิ้มปรีดา
1525630194 นางสาว รุ่งรัตน์ แซ่เตี่ยว
1525630196 นางสาว ลลิตา สวัสดี
1525630199 นางสาว วรดา กาดีโรจน์
1525630203 นางสาว วรรณกมล คุณละทิ
1525630205 นางสาว วรรัชต์ ปัถวี
1525630207 นาย วรัญญู สุคนธ์
1525630213 นางสาว วิจิตรา เพ็ชรสิทธิ์
1525630230 นางสาว ศิรภัสสร ภาคแก้ว
1525630231 นางสาว ศิรินภา ธนานิธิพงศ์
1525630235 นาย ศิษฎิภัททิก์ ศรีชิษณุศาสตริน
1525630236 นางสาว ศุภมาส พานิชย์
1525630237 นาย เศรษฐวิทย์ สุขใส
1525630238 นาย สรศักดิ์ ชำนาญกุล
1525630242 นาย สินชัย จันทร์แดง
1525630256 นางสาว สุริญญา เรียนพิศ
1525630261 นางสาว อติพร มีคง
1525630263 นาย อนุรักษ์ บันลือหาญ
1525630266 นาย อมรเทพ วินิจสุมานนท์
1525630271 นางสาว อังคณาพร เหล่าอุด
1525630275 นางสาว อันวารีย์ แหละหละ
1525630276 นางสาว อัมรา ภักดีคำ
1525630281 นางสาว อาริสา สืบรัมย์
1525630282 นางสาว อารียา พูลสวัสดิ์
1525630288 นางสาว ฮาซามี สามะ