1.    คำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชารังสีเทคนิค

  RLT 3001

กายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐาน        

3 (2-3-5)

  (RT 301)

(Basic Anatomy)

 

 

 

เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ ว่าด้วยรูปร่างลักษณะของอวัยวะต่างๆของร่างกายทุกระบบโดยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และหน้าที่ปกติของอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ในภาคบรรยายจะสอนตั้งแต่ระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะจนถึงระดับของมหกายวิภาคศาสตร์ปกติในผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ส่วนการสอนในห้องปฏิบัติการเป็นการศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์ และจากชิ้นส่วนของศพที่อาจารย์ได้ชำแหละไว้ล่วงหน้าแล้วควบคู่ไปกับการศึกษาจากหุ่นจำลอง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ หรือนำไปเป็นพื้นฐานของการศึกษาในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

Anatomical character of various body systems emphasis on the relationship between the structures and the normal function of the important organs of the body. The lecture will start with microanatomy of the cells, tissues, organs and the normal macroanatomy in adults both female and male. Laboratories are the study from microscopy and the specimens of the predissection of the parts of the corpse and the anatomical phantom. The students will be able to apply the knowledge gained or using it for the basis in the further study of various relative subjects.

  RLT 3002

สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน                                                                                                  

3 (2-3-5)

  (RT 302)

(Basic Physiology)

 

 

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วย ระบบประสาท กล้ามเนี้อ การไหลเวียนของเลือด การหายใจ ไต การย่อยอาหาร และต่อมไร้ท่อ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบเหล่านี้ในการรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย

 

Basic knowledge concerning the functions and the physiology of various systems of the body in composed with the nervous system, muscular, blood circulation, respiratory, kidney, digestive and endocrine system, including the interchange of these systems in maintaining the equilibrium status of the body.

  RLT 3003

รังสีประยุกต์เบื้องต้น

2 (2-0-4)

  (RT 303)

(Introduction to Radiation Application)

 

 

 

ศึกษาชนิดของรังสีที่ใช้ การนำรังสีไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการแพทย์ ทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและการป้องกันอันตรายจากรังสี

 

Study on types of radiation uses. The  useful application of radiation in various fields such as medical field, industrial, agricultural, and safety precaution. The preliminary study concerning the effects of radiation on the living organisms and the protection from radiation hazards are included.

**RLT 3004

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับรังสีเทคนิค

2 (2-0-4)

  (RT 304)

(Anatomy and Physiology for Radiological Technology)

 

 

 

PR : RLT 3001, RLT 3002

 

 

 

เซลล์ เนื้อเยื่อของร่างกาย ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะสัมผัสพิเศษ เลือดและเซลล์เลือด อวัยวะในระบบน้ำเหลือง ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง  ระบบหายใจ  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ มหกายวิภาคศาสตร์ กลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในร่างกายมนุษย์ ในชีวิตประจำวันได้ สามารถอธิบายสภาพผิดปกติง่ายๆได้

 

Cells, body tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, special sense organs, blood cells, lymphoid organs, blood circulatory system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and the endocrine system, gross anatomy. The physiological change in the normal condition of the various systems to explain the phenomenon in the human body in daily life and can be able to explain the simple abnormal conditions.

  RLT 3005

กายวิภาคศาสตร์แนวตัด

2 (1-3-3)

  (RT 305)

(Sectional Anatomy)

 

 

 

PR : RLT 3001, RLT 3004

 

 

 

กายวิภาคในภาคตัดขวางตัวตามยาวในระดับต่างๆ ของร่างกายและกายวิภาคในภาคตัดเฉียงของระบบประสาท หัวใจ และหลอดเลือด อวัยวะภายในช่องท้อง อวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน 

 

The anatomical of the human body in the longitudinal plane at various levels and the cross-sectional anatomy of the nervous system, cardiovascular system, abdominal organs and organs in the pelvic cavity.

  RLT 3006

รังสีกายวิภาคศาสตร์

2 (2-0-4)

  (RT 306)

(Radiographic Anatomy)

 

 

 

PR : RLT 3001, RLT 3002

 

 

 

กายวิภาคศาสตร์จากภาพรังสีของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ตับ ระบบน้ำดีและตับอ่อน ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบน้ำเหลือง ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและไขสันหลัง ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบหายใจ รวมทั้งกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน จากการสร้างภาพวินิจฉัยของระบบต่างๆ ของร่างกายดังกล่าว 

 

Radiographic anatomy of various human body system such as musculoskeletal system, gastrointestinal system, hepato-biliary system and pancreas, cardiovascular and lymphatic system, reproductive system, nervous system and spinal cord, urinary system and respiratory system. Including the Topographic anatomy from diagnostic imaging of the above various systems.

  RLT 3007

การดูแลผู้ป่วยทางรังสีวิทยา

2 (1-3-3)

  (RT 307)

(Care of Patient in Radiology)

 

 

 

PR : RLT 3001, RT 3002

 

 

 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยในแผนกรังสีวิทยา สุขวิทยาส่วนบุคคลและสุขวิทยาในแผนกรังสีวิทยา หลักการดูแลผู้ป่วย เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพันผ้า การวัดสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต) เป็นต้น การควบคุมการติดเชื้อ การเอกซ์เรย์ผู้ป่วยติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่าง และหลังการรับรังสี การช่วยฟื้นคืนชีพ การประเมินผลสภาวะร่างกายจิตใจผู้ป่วย การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการตรวจทางรังสี เทคนิคห้องผ่าตัดสำหรับนักรังสีเทคนิค 

 

Patient first aid in the Radiological Department. Personal and departmental’s hygiene. Principles of care of patient such as patient’s transfer, dressing, vital measurements ( temperature, pulse and blood pressure) etc. Principles of asepsis, the X-Ray procedure in the infectious patient. Care of patient before, between and after the X-Ray examination.  Resussitation, the evaluation of the body and mental conditions of the patient.  Preparation of patients for special X-Ray examinations. The prevention of the contraindications after the radiological examination. Operation room procedure for radiological technologist. 

**RLT 3008

เครื่องมืออุปกรณ์สร้างภาพรังสี

2 (2-0-4)

  (RT 308)

(Instruments of Radiographic Imaging)

 

 

 

PR : RLT 3001, RLT 3002

 

 

 

ศึกษาถึงหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ วงจรตั้งเวลา หลอดเอกซเรย์ คอลลิเมเตอร์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์ฟัน เครื่องสร้างภาพรังสีบนฉากเรืองแสง และบนจอโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องเปลี่ยนฟิล์มความเร็วสูง การใช้เครื่อง การบำรุงดูแลรักษาและซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

Study the X-ray generators, timers, X-ray tube, collimator, grid, general X-ray unit, portable and mobile X-ray units, dental X-ray unit, fluoroscopy with fluorescent screen and closed-circuit television system, serial film changer. Use of X-ray machine, care and maintenance and basic repair of the fault parts. 

  RLT 3100

การสร้างภาพรังสี

3 (2-3-5)

  (RT 310)

(Radiographic Imaging)

 

 

 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการสร้างภาพรังสีด้วยระบบอะนาล็อก อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพ เน้นเรื่องฟิล์มและสกรีน วิธีการใช้งานและการดูแลรักษา เซนซิโตเมทตรี กลไกของการเกิดภาพบนฟิล์ม ขบวนการสร้างภาพด้วยน้ำยาล้างฟิล์ม ห้องมืดและอุปกรณ์ในการล้างฟิล์ม วิธีการล้างฟิล์มทั้งแบบล้างด้วยมือ และด้วยเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ เครื่องเปลี่ยนและล้างฟิล์มอัตโนมัติในห้องสว่าง การแยกโลหะเงิน เทคนิคการอัดสำเนาภาพรังสีและการขจัดเงาจากภาพรังสี ปฏิบัติการทั้งในห้องมืด และห้องเอกซเรย์ ด้วยอุปกรณ์ทดลองต่างๆ

 

Study type of radiographic imaging systems. Theory of film/screen and imaging processing dark room and film processing using manual, automatic and daylight. Sensitometry, silver recovery, duplication and subtraction. Laboratory includes using test tools and energized equipment.

  RLT 3101

การสร้างภาพดิจิทัล

2 (1-3-3)

  (RT 311)

(Digital Imaging)

 

 

 

หลักการพื้นฐานของการสร้างภาพระบบดิจิทัล การชักตัวอย่างดิจิทัลของภาพ การแปลงภาพ การขยายความคมชัดของภาพ การดัดแปรและการแก้ไขภาพ การสร้างภาพจากการฉาย

 

Basic principles of digital imaging, digital sampling of an image, image transformation, image enhancement, image modification and correction, and image reconstruction from projection. 

**RLT 3102

เทคนิครังสีวินิจฉัยและการจัดท่า

2 (2-0-4)

  (RT 312)

(Radiographic Technique and Positioning)

 

 

 

ศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดท่าผู้ป่วย เพื่อถ่ายภาพรังสีของกระดูกระยางค์ แขนและขา กระดูกทรวงอก กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน ปอด ช่องท้อง กะโหลกศีรษะ โพรงจมูก กระดูกใบหน้า กระดูกขมับ กระดูกมาสตอยด์ และกระดูกขากรรไกร รวมทั้งการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยบนหอพักผู้ป่วย ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด และการถ่ายเอกซเรย์ฟัน 

 

Study the positioning techniques used in radiography of the upper and lower extremeties, bony thorax, spinal column, pelvic girdle, respiratory system, abdomen, skull, paranasal air sinuses, facial bone, temporal bone, mastoids, mandible, pediatric, casualty patient, operating theatre technique and ward radiography and dental radiography.

**RLT 3109

เทคนิครังสีวินิจฉัยทั่วไปภาคปฏิบัติ

3 (0-12-3)

  (RT 319)

(Practical Work in General Radiographic Techniques)

 

 

 

PR : RLT 3101

 

 

 

ฝึกปฏิบัติการจัดท่าและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไปของส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อกะโหลกศีรษะ ทรวงอก ช่องท้อง และกระดูกสันหลัง ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำ การป้องกันอันตรายจากรังสี และการควบคุมคุณภาพของภาพรังสีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ หรือ 175 ชั่วโมง 

 

Practical in radiographic position and general diagnostic techniques of various body part, musculoskeletal system, skull, chest, abdomen and vertebral spine etc, patient preparation, radiation protection and quality control for radiographic image. The practical training period should not be less than 5 weeks or 175 hours.

  RLT 4001

พยาธิวิทยา

2 (2-0-4)

  (RT 401)

(Pathology)

 

 

 

PR : RLT 3101

 

 

 

ศึกษาพยาธิสภาพของโรคระบบต่างๆ ของร่างกาย การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติในอวัยวะ ลักษณะการตายของเซลล์ การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงหลังเซลล์ตาย และการซ่อมแซม 

 

Study on pathological condition of diseases of various systems of the body. Growth and changing processes of abnormal cells and tissues in organ. The symptom of cell necrosis, degeneration, changing of cells after necrosis and repair. 

  RLT 4002

รังสีพยาธิวิทยา

2 (2-0-4)

  (RT 402)

(Radiographic Pathology)

 

 

 

PR : RLT 3101

 

 

 

ศึกษาภาพรังสีเอกซ์ที่แสดงความผิดปกติเนื่องจากโรคต่างๆตามที่สามารถเห็นได้เพื่อประกอบการศึกษาพยาธิวิทยา 

 

Study on radiographic pathology or radiopathology of various body parts due to various diseases in conjunction with the pathological study.

  RLT 4003

เทคนิคการให้ปริมาณรังสี

2 (2-0-4)

  (RT 403)

(Exposure Techniques)

 

 

 

ศึกษาการให้รังสีเอกซ์กับผู้ป่วย เพื่อให้ได้ภาพรังสีที่ดีที่สุด เกิดผลเสียต่อเครื่องน้อยที่สุด ให้รู้ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ให้ได้มาตรฐาน 

 

Study on radiographic formation, radiographic image quality, exposure factors and exposure techniques in order to get the best radiographic images and less damage effects to the x-ray equipment, including the methods for testing the property and efficiency of machines and radiographic accessories for standardization of radiography. 

  RLT 4004

รังสีชีววิทยา

2 (2-0-4)

  (RT 404)

(Radiobiology)

 

 

 

ศึกษาปฏิกิริยาของรังสีที่มีต่อระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั่วไป ผลของรังสีที่มีต่อเซลล์และหน่วยของเซลล์ ความไวของเซลล์ และผลของรังสีที่มีต่อเนื้อเยื่อในอวัยวะและระบบต่างๆ 

 

Study on the effects of radiation to various systems of the living organisms. The effects of radiation to cells and cell units. The sensitivity of cells and effect of radiation to the tissues and various organs.

  RLT 4005

การป้องกันอันตรายจากรังสี

3 (2-3-5)

  (RT 405)

(Radiation Protection)

 

 

 

ศึกษาอันตรายของรังสีที่มีต่อมนุษย์ วิธีการทำงานที่ถูกหลักเกณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วย หลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการรับรังสีของบุคลากรประเภทต่างๆ การวางแผนและการคำนวณความหนาของสิ่งก่อสร้างเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากรังสีตามหลักเกณฑ์ทางฟิสิกส์ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์และเครื่องป้องกันรังสีชนิดต่างๆ ทั้งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

Study on the radiation hazards to human body, correct performance for the safety of workers and patients. Principles and limitations for radiation receiving by various personnels. Planning and building’s thickness calculation for controlling and radiation hazards protection according to physics rules.  The use of accessories and various protection devices which are used in radiodiagnostic, radiotherapy and nuclear medicine are included.

  RLT 4006

การวัดปริมาณกำหนดของรังสี

3 (2-3-5)

  (RT 406)

(Radiation Dosimetry)

 

 

 

ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นิยาม ข้อกำหนด และข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการคำนวณปริมาณรังสี เพื่อการวิเคราะห์และการรักษาโรค การวางแผน การใช้ปริมาณรังสีเพื่อรักษาผู้ป่วย การดูแลรักษาและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณรังสี รวมทั้งการฝึกการวัดและการคำนวณปริมาณรังสี 

 

Study on the meaning, theory, definition, regulation and recommend-dations concerning the measurement and calculation of radiation doses for the analysis and treatment of patient. Maintenance and checking the accuracy of the instruments used for radiation dose measurements including practical training in measurement and calculation of radiation doses.

  RLT 4007

การบริหารแผนกรังสีวิทยา

1 (1-0-2)

  (RT 407)

(Radiological Department Administration)

 

 

 

ศึกษาหลักการบริหารโรงพยาบาล โดยเน้นการบริหารแผนกรังสีวิทยา  

 

Study on the principles of the hospital administration emphasized on the administration in the Department of Radiology. 

  RLT 4008

จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักรังสีเทคนิค

1 (1-0-2)

  (RT 408)

(Ethics and Laws for Radiological Technologist)

 

 

 

จริยธรรมสำหรับนักรังสีเทคนิค บัญญัติธรรมวิชาชีพ และกฎหมายวิชาชีพสำหรับนักรังสีเทคนิค พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรฐานบริการทางรังสี

 

Ethics for radiological technologist, ethically professional rules and laws for radiological technologist. Medical legal 2542. Standardization in radiological technology services. 

  RLT 4100

หลักวิธีวิจัย และสัมมนาทางรังสีเทคนิค

1 (1-0-2)

  (RT 410)

(Research Methodology and Seminar for Radiological  Technology)

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัย งานวิจัยทางรังสีเทคนิค การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัย นำเสนอและอภิปรายหัวข้อทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรังสีวินิจฉัย หรือรังสีรักษา หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

Basic knowledge for research, research methodology, basic statistics for research, research paper in radiological technology, information searching for research, proposal and report writing, and presentation and discussion of the selected topic in diagnostic radiology or radiotherapy or nuclear medicine.

**RLT 4101

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ

2 (2-0-4)

  (RT 411)

(Special Diagnostic Radiological Techniques)

 

 

 

ศึกษาเทคนิคการจัดท่า วิธีการ อุปกรณ์ และสารทึบหรือโปร่งรังสี  และการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อการวินิจฉัยโรคของอวัยวะของระบบที่ไม่สามารถเห็นได้จากการถ่ายภาพรังสีเอกซ์แบบธรรมดา รวมทั้งเทคนิคการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องเอ็มอาร์ไอ ฯลฯ 

 

Study on the positioning techniques, procedures, devices and opaque or contrast media used in diagnostic imaging. Special radiographic examination for disease diagnosis of various body systems which unable to visualize on the normal radiographs. The uses of computed tomography, ultrasound techniques, MRI and etc. are included. 

  RLT 4102

การประกันคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย

2 (2-0-4)

  (RT 412)

(Quality Assurance in Diagnostic Radiology)

 

 

 

ศึกษากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของภาพเอกซเรย์ ความหมายของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ วัตถุประสงค์ขั้นตอน วิธีการ และการแปลผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ธรรมดา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์ฟัน เครื่องอัลตราซาวนด์  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอ็มอาร์ไอ รวมทั้งอุปกรณ์ บันทึกภาพ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี  การควบคุมคุณภาพของห้องมืด และขบวนการล้างฟิล์ม ขอบเขตของค่าที่ยอมรับให้ผิดพลาดได้ตามมาตรฐานสากล การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทดสอบต่างๆ

 

Quality assurance and quality control procedure; meaning, purposes, steps and methods. Quality control of various equipments such as general X-ray unit, mobile X-ray unit, dental X-ray unit, ultrasound, computed tomography, mammography, magnetic resonance imaging. Including the image recorders, radiation protection  instruments.  Quality control in dark and film processing procedure. Limitation of the acceptable values according to the international standardization. Standarded calibration of various Q.C. test tools. 

**RLT 4103

เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสร้างภาพรังสีพิเศษ

2 (2-0-4)

  (RT 413)

(Instruments of Special Radiographic Imaging)

 

 

 

PR : RLT 308

 

 

 

เครื่องสร้างภาพรังสีบนจอระบบดิจิทัล เครื่องตรวจระบบหัวใจ และหลอดเลือดด้วยระบบดิจิทัล เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอ็มอาร์ไอ เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดธรรมดาและชนิดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การถ่ายโอนและเชื่อมโยงสารสนเทศในงานรังสีวิทยา การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือแต่ละชนิด 

 

Digital radiography, digital fluoroscopy, digital subtraction angiography, computed tomography, magnetic resonance imaging system, digital ultrasound and Doppler ultrasound. Image transformation and information technology networks in the field of Radiology.The quality control of various special radiographic imaging.

 

  RLT 4104

การดำรงตนให้พ้นสิ่งเสพติด

1 (1-0-2)

  (RT 414)

(Alcohol, Tobacco and Drug - Free)

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพ เช่น เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด พิษภัยของสิ่งเสพติดที่มีต่อมนุษย์ วิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันให้พ้นจากพิษภัยของสิ่งเสพติด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักรังสีเทคนิคและผู้เกี่ยวข้อง 

 

Introduction to narcotic drugs such as alcohol, tobacco and drugs. The narcotic effects to the health of the human body. The ways to avoid and prevent from the danger of the narcotic drugs for the good health of the radiological technologist and related people.

**RLT 4109

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ

3 (0-12-3)

  (RT 419)

(Practical Work in Special Diagnostic Radiology Techniques)

 

 

 

การฝึกปฏิบัติงานในสาขารังสีวินิจฉัย โดยปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการนัดเตรียมตรวจพิเศษ เทคนิคการจัดท่าและถ่ายภาพรังสีส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นทางเดินหายใจ ช่องท้อง กะโหลกศีรษะ และอวัยวะอื่นๆให้ถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบ การล้างฟิล์ม การเก็บและค้นฟิล์ม นอกจากที่กล่าวมา นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในห้องตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยพิเศษ เช่นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็ก และเครื่องอัลตราซาวนด์ รวมถึงการบันทึกผลการตรวจเพื่อให้แพทย์รายงานผล  ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ หรือ 175 ชั่วโมง 

 

Practical in Division of Diagnostic Radiology  with patients to gain the knowledge and skill in the patient appointment and preparation of the special radiographic examination, positioning technique and radiography of  various parts of the body e.g. respiratory tract, abdominal cavity, skull and other organs in correct management including practice on film testing, film development, film sorting and filing. Practical at CT, MRI and ultrasound facilities which the medical records are included. The practical training period should not be less than 5 weeks or 175 hours. 

**RLT 4201

รังสีรักษาคลินิก

2 (2-0-4)

  (RT 421)

(Clinical Radiotherapy)

 

 

 

ศึกษาความแตกต่างของเนื้องอก และมะเร็งโดยสังเขป ชนิดของมะเร็ง และการแบ่งระยะของมะเร็งชนิดนั้นๆ เพื่อประกอบความเข้าใจถึงวิธีการรักษาแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาด้วยรังสี ผลดีและผลเสีย ตลอดจนผลแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้รังสีรักษา ความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคในการควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้รังสีรักษาต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง 

 

Study on neoplasia and the pathology of tumors, various types of malignant tumor and staging of the cancers to provide a fundamental to understand the rational of oncological regimes.

  RLT 4202

เทคนิครังสีรักษา

2 (2-0-4)

  (RT 422)

(Radiotherapy Techniques)

 

 

 

ศึกษาเทคนิคและการประยุกต์ใช้รังสีเพื่อการรักษาโรค วิธีการใช้รังสี และเทคนิคต่างๆ   ในการฉายรังสีเพื่อ  ให้ได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้องตรงตำแหน่งของโรคตามแผนการรักษาที่วางไว้ 

 

Study on the techniques and applications of applied radiation therapy. The development of radiotherapy, various advanced machines and techniques at present time. 

  RLT 4203

อุปกรณ์และรังสีคณิตในงานรังสีรักษา

3 (3-0-6)

  (RT 423)

(Instruments and Dosimetry in Radiotherapy)

 

 

 

รู้และเข้าใจหลักการของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรังสีรักษา ความหมาย ทฤษฎี นิยาม ข้อกำหนด และข้อแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและคำนวณปริมาณรังสีเพื่อการวิเคราะห์และการรักษาโรค วิธีการดูแลรักษาและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณรังสี กระบวนการในการวางแผนการให้รังสีรักษา วิธีการคำนวณปริมาณรังสีและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ การทำประกันคุณภาพเครื่องมือทางรังสีรักษาตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค 

 

Study and understanding the basic principle of radiotherapeutic machines and elate devices in radiotherapy. Concepts, theories, definitions, regulations and recommendation for radiation measurements and dosage calculation for radiotherapy purposes and dosages treatment planning for radiotherapy. Care and maintenance and calibration of the radiation dosimeters. The role of radiotherapeutic technologist in the quality control of the radiotherapeutic machines.

**RLT 4209

เทคนิครังสีรักษาภาคปฏิบัติ

3 (0-12-3)

  (RT 429)

(Practical Work in Radiotherapy Techniques)

 

 

 

การฝึกปฏิบัติงานในสาขารังสีรักษา โดยฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ขั้นตอนการรับผู้ป่วย การนัดหมาย  การแนะนำให้ผู้ป่วยเตรียมตัวในการเข้ารับการฉายรังสีรักษาโรค ฝึกใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องโคบอลต์-60 เครื่องซิมูเลเตอร์ ฯลฯ ในการฉายรังสีให้แก่ผู้ป่วย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือ 140 ชั่วโมง 

 

Practical training in the topics concerned by radiological technologist in the Department of Radiotherapy; operation, quality control and maintenance of various radiotherapy machine such as medical linear accelerator, cobalt-60 teletherapy machine, simulator machine and etc. for the radiation treatment of the patient. Practical  training period should not be less than 4 weeks or 140 hours.

  RLT 4301

อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

2 (2-0-4)

  (RT 431)

(Instruments in Nuclear Medicine)

 

 

 

ศึกษาหลักการทำงาน การใช้ การควบคุมเครื่องนับวัดรังสี และการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน    

 

Study on the physical principle of instruments in nuclear medicine, quality control of nuclear medicine equipment, proper selection and proper use of instruments in clinical nuclear medicine.

  RLT 4302

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

3 (2-3-5)

  (RT 432)

(Nuclear Medicine)

 

 

 

ศึกษาการตรวจรักษาโรคและวินิจฉัยโรคโดยใช้สารกัมมันตรังสี เน้นหนักไปในทางเทคนิค การใช้เครื่องมือในการตรวจผู้ป่วยและในหลอดทดลอง เช่น สแกนถ่ายรูปซินติคาเมร่าและเรดิโออิมมูโนเอสเสย์ การเตรียมสารประกอบ และเทคนิคการป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสีในการปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 

Study on the diagnosis and treatments of diseases by using the radionuclides. Emphasis on the nuclear medicine techniques, the use of nuclear medicine instruments such as the scintillation camera for radionuclide imaging of patient, in vitro nuclear medicine examinations and radioimmunoassay. The radiophamaceutical preparation, radiation hazard and protection from radionuclides in nuclear medicine practice. 

**RLT 4309

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบัติ 

3 (0-12-3)

  (RT 439)

(Practical Work in Nuclear Medicine)

 

 

 

การฝึกปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง รู้จักวิธีการขั้นตอนการนัดและแนะนำผู้ป่วยให้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การเตรียมเภสัชรังสีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การใช้เครื่องมือตรวจอวัยวะภายในผู้ป่วยด้วยเครื่องแกมมาคาเมราและเครื่อง SPECT เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล การตรวจ การคำนวณปริมาณรังสีก่อนใช้ใน  การตรวจ การพิมพ์ผลภาพอวัยวะของผู้ป่วยลงฟิล์ม และการควบคุมภาพเครื่องมือตรวจ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเทคนิคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น เทคนิค RIA ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือ 140  ชั่วโมง

Practice on the topics in nuclear medicine concerned with radiological technologist and the patient. Training the step procedures in the appointment and suggestion for nuclear medicine examination. Radiophamaceutical preparations, the operation of nuclear medicine instruments e.g. gamma camera, single photon emission computerized tomography (SPECT). Radioimmunoassay practice etc.  The practical training period should not be less than 4 weeks or 140 hours. 

  RLT 4901

ภาคนิพนธ์

1 (0-3-1)

  (RT 491)

(Term Paper)

 

 

 

ศึกษาวิธีการ และขั้นตอนในการทำวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย โดยการศึกษาและค้นคว้าในหัวเรื่องที่กำหนดให้

 

Study on the method and step procedures in the basic research (research methodology). Selected project and report writing in diagnostic radiology or radiotherapy or nuclear medicine or construction of instruments and accessories used in radiology. 

  RLT 4902

ความรู้คู่รังสีเทคนิค

1 (1-0-2)

  (RT 492)

(Comprehensive Knowledge of Radiological Technology)

 

 

 

PR : วิชาชีพเฉพาะทางรังสีเทคนิค (กระบวนวิชา RLT) ทั้งหมด

 

 

 

ประมวลความรู้ในวิชาชีพเฉพาะทางรังสีเทคนิคทุกวิชาที่ได้เรียนมา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค แบ่งเป็น 2 หมวดวิชา คือ

1. หมวดวิชาชีพรังสีเทคนิค : ครอบคลุมเนื้อหาวิชา

1.1      กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา รังสีกายวิภาคศาสตร์

1.2      ฟิสิกส์รังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี การวัดปริมาณกำหนดของรังสี การสร้างภาพรังสี

1.3      การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย

1.4      การบริหารจัดการงานทางรังสีวิทยา

1.5      การควบคุมและการประกันคุณภาพทางรังสีวิทยา

1.6      รังสีวินิจฉัย (เครื่องมืออุปกรณ์และเทคนิคทางรังสีวินิจฉัยธรรมดาและพิเศษ)

1.7      รังสีรักษา (เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคนิค การควบคุมคุณภาพและรังสีรักษาคลินิก)

1.8      เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคนิค การควบคุมคุณภาพและเวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก)

2. หมวดวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

2.1  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

2.2  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2545

     2.3  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2547

2.4  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค

นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบทั้งสองหมวดวิชาหรือได้เกรด P ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านวิชานี้

 

This subject is divided into two parts as the following ;

           Part 1. Radiological Technology subjects which are

1.1          Anatomy and Physiology, Radiographic Anatomy.

1.2          Radiological Physics, Radiation Protection, Radiation Dosimetry and Radiographic Imaging.

1.3          Hospital Practice and Care of Patient in Radiology.

1.4          Radiological Department Administration.

1.5          Quality Control and Quality Assurance in Radiology.

1.6          Radiodiagnostic (equipments, general and special radiodiagnostic techniques).

1.7          Radiotherapy (equipments, Q.C. and clinical radiotherapy).

1.8          Nuclear medicine (equipments, Q.C. and nuclear medicine clinic).

           Part 2. Ethics and Laws for Radiological Technologist which  include

2.1          The Practice of the Art of Healing Act B.E. 2542

2.2          The Royal Decree of the Radiological Technology required as a part of The Practice of the Art of Healing Act B.E. 2542 and B.E. 2545

2.3          The Royal Act of Nursing Home B.E. 2541 and B.E. 2547

2.4          Ethics of the Radiological Technology Profession.

The student should pass the paper examination in both parts of this subject. Passing mark is not less than 60 percent or grade P

หมายเหตุ

PR หมายถึง Pre-requisite (ความรู้พื้นฐาน)

CR หมายถึง Co-requisite

CI หมายถึง Consent of Instructor (ขออนุญาตผู้สอน)

 

 2.    คำอธิบายรายวิชานอกกลุ่มวิชารังสีเทคนิค

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

COS 1101

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

  (CS105)

(Introduction to Computer Science)

 

 

 

ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ และเนื้อหาวิชาที่จำเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์ ความเสี่ยง ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

 

History of computer, number system, and essential topics in computer science, computer organization, systems software development, network systems, artificial intelligent, risk, social impacts and ethical issues on computer using.

 ECO 1003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3 (3-0-6)

  (EC 103)

(General Economics)

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทั่วๆไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรือเพื่อเป็นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และประเภทต่างๆของการผลิต การบริโภค   การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขัน ประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ไม่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

 

A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors of production, consumption, saving, investment, market structure, price, various kinds of competition demand, supply, distribution of production, foreign exchange, money and banking, public finance, trade, national income, economic planning, and related topics.

 ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3 (2-2-5)

  (EN 101)

( Basic English Sentences and  Essential Vocabulary in Daily Life)

 

 

 

ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ 

 

A study of basic sentence structures, vocabulary and common expression used in daily life, with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance with punctuation and conjunctions

 ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3 (2-2-5)

  (EN 102)

(English  Sentences and Vocabulary in General Use)

 

 

 

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ 

 

A study of basic sentence and vocabulary in general use, leading to an understanding of sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with punctuation and conjunctions.

 ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

  (EN 202)

(English Interpretative Reading)

 

 

 

ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและแก่นของข้อความที่อ่าน  ตลอดจนวิธีและการฝึกอ่านอย่างรวดเร็วด้วยความเข้าใจ  เพื่อค้นหาสำรวจ หรือทบทวนข้อมูลต่างๆ

 

A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and themes of passages, speed reading, scanning, skimming, and comprehension.

 HIS 1201

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

3 (3-0-6)

  (HI 121)

(Foundations of Thai Culture)

 

 

 

ศึกษาวัฒนธรรมไทยตังแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่  โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

 

A study of Thai culture from antiquity to modern times. Emphasis is placed on unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments.

 LIS 1003

การใช้ห้องสมุด

1 (1-0-3)

  (IS103)

(Using the Library)

 

 

 

บทบาท ลักษณะและหน้าที่ของห้องสมุดและสถาบันที่ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบของทรัพยากรแต่ละประเภท  ศึกษาวิธีการค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อการเรียนรู้ และเรียบเรียงความรู้ตามวิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 

A study of the characteristics, roles and functions of libraries and information agencies, as well as information resources and their organization and use and emphasizing the methods of library research.

LAW 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3 (3-0-6)

  (LA 104)

(Introduction to Law)

 

 

 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนด ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน และกระบวนการยุติธรรม

 

A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process.

 RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3 (3-0-9)

  (RU 100)

(Knowledge of Morality)    บังคับไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู้ความความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครองเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล สร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   

 

Conceptualized study of visions, theories, principle, processes and human learning development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, human dignity. Pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding of politics, governances, socio-economics arts and national cultural principles; local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and capability of self-learning on a continuous basic, the application of theories into practices according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of knowledge and morality condition.

RAM 3000

สหกิจศึกษา    

9 (0-40-10)

  (RU 300)

(Cooperative Education)

 

 

 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานตามหลัก “เรียนจากการทำ” (Learning by Doing) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ต้องจัดทำโครงงานหรือปฏิบัติงานประจำ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by Doing” Students must participate in actual work for a period of not less than 120 days in workplaces and organizations which employ graduates. Students must engage in projects ordinary work and have clear operational plans. Supervisory lecturers from the university shall provide counseling, mentoring and conduct evaluations of student performances together with employees of the workplaces and organization employing graduates.

 SOC 1003

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

3(3-0-6)

  (SO103)

(Introduction  to Sociology and Anthropology)

 

 

 

ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปัจจุบัน 

 

A study of the scope of matters concerning humans and society, general sociological and anthropological concepts which are applied to the study of society, social organizations, social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, social stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the application of sociological and anthropological knowledge to the present conditions in societies.

  STA 2003

หลักสถิติ

3(3-0-6)

  (ST 203)

(Principles of Statistics)

 

 

 

การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การกระจาย ความเบ้และความสูงของยอดโค้ง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี

 

Frequency distribution, measures of central tendency, dispersion, skewness and kurtosis, elementary probability theory, random variables and probability distribution, elementary sampling theory, estimation, hypothesis test, linear regression and correlation, time series, index number.

 THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3(3-0-6)

  (TH 103)

(Preparation for Speech and Writing)

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพื่อพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีการนำเสนอ เพื่อให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค  การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน 

 

A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order.

 

2.2. คำอธิบายกระบวนวิชาหมวดวิชาชีพพื้นฐาน

 

  BIO 1107

หลักชีววิทยาทั่วไป

2(2-0-4)

  (BY 117)

(General Biology)

 

 

 

หลักการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์ เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์โปรตีน การรักษาสมดุลย์ กรดนิวคลีอิก สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต วิวัฒนาการ พันธุกรรม และการจัดแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

 

Principal of organisms, including physical, chemical, and biological properties of living things, enzymes, metabolism, protein synthesis, homeostasis, nucleic acids, physiology, reproduction and growth, evolution, heredity, and taxonomy.  

  BIO 1108

ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป

1 (0-3-1)

  (BY 118)

(General Biology Laboratory)

 

 

 

ปฏิบัติการชีววิทยา ตามเนื้อหาของกระบวนวิชาหลักชีววิทยาทั่วไป

 

This laboratory is supplementary to the topics in BIO 1107.

  CMS 1105

เคมีทั่วไป

2(2-0-4)

  (CM 115)

(General Chemistry)

 

 

 

หน่วยวัดทางเคมีและปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสสาร สารละลาย เคมีความร้อน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างกรด เบส เกลือและบัฟเฟอร์ การวิเคราะห์ทางเคมี เคมีอินทรีย์ เคมีไฟฟ้า ชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีนิวเคลียร์

 

Units for measurement in chemistry and stoichiometry, states of matters, solution, themochemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid, base and buffer, analytical chemistry, organic chemistry, electrochemistry, biochemistry, environmental chemistry and nuclear chemistry.

  CMS 1109

ปฏิบัติการเคมี

1(0-3-1)

  (CM 119)

(Chemistry Laboratory)

 

 

 

CR:  CMS1105

 

 

 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในกระบวนวิชา CMS1105

 

Experiments are designed to supplement and demonstrate the principles in CMS1105

  CMS 2205

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(3-0-6)

  (CM 225)

(Basic Organic Chemistry)

 

 

 

PR: CMS 1105

 

 

 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ รวมทั้งสารอินทรีย์บางชนิดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่ประยุกต์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

Physical and chemical properties of organic compounds, including some organic compounds in daily life and health science applications.

 **CMS 3505

หลักชีวเคมี

3(3-0-6)

 

(Principles of Biochemistry)

 

 

 

ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการทำงานของสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมแทบอลิซึมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีวโมเลกุล  สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

Study on structures, properties and functions of biomolecules. Metabolism leading to chemical change of biomolecules.  Genetic information and transmission in living cells.

 *CMS 3509

ปฏิบัติการหลักชีวเคมี

1 (0-3-3)

 

(Principles of Biochemistry Laboratory)

 

 

 

ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลักชีวเคมี  CM 3506

 

Experiments are related to the principles in CMS 3506

  MTH 1002

คณิตศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)

3 (3-0-6)

  (MA102)

(Mathematics)

 

 

 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ กฏของเครเมอร์

 

Limits and continuity of functions, derivatives of functions, applications of derivatives, integrals and applications, differential equations and applications, matrices and determinants, Cremer’s rule.

  MTH 1007

แคลคูลัส (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค)

3 (3-0-6)

  (MA107)

(Calculus)

 

 

 

เทคนิคของการหาปริพันธ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง

 

Techniques of integration, solid and analytic geometry, functions of several variables and applications, multiple integrals, sequences and series, power series.

  PHY 1107

หลักฟิสิกส์ทั่วไป

2 (2-0-4)

  (PH 117)

(Principles of General Physics)

 

 

 

การวัดและหน่วย เวกเตอร์  สภาพสมดุลของแรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม เชิงเส้น การหมุน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่ และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 

 

Measurements and units, vectors, force equilibrium, Newton’s law of motion, work and energy, linear momentum, rotation, oscillatory motion, fluid mechanics, heat and thermodynamics, waves, electromagnetic wave, electrical circuit, optics, modern physics, nuclear physics.

  PHY 1108

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ทั่วไป

1 ( 0-3-1)

  (PH 118)

(General Physics Laboratory)

 

 

 

การทดลอง 10-12เรื่องเกี่ยวกับการวัด กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ พลังงาน คลื่น วงจรไฟฟ้า แสง นิวเคลียร์ฟิสิกส์

 

Experiment on 10-12 topics concerning measurement, mechanics, motion, energy, waves, electrical circuit, optics, nuclear physics.

  PHY 2306

อิเล็กทรอนิกส์ 3

3(3-0-6)

  (PH 236)

(Electronics 3)

 

 

 

ศึกษาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ ระบบจำนวน พีชคณิตแบบบูลเกต และวงจรลอจิกเกต ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับรีจิสเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

 

Study on DC and AC networks, semiconductor devices, number systems, Boolean algebra, Logic gate and circuits, flip-flops, counters, registers, introduction to microprocessor.

  PHY 3801

ฟิสิกส์รังสี

3(3-0-6)

  (PH 381)

(Radiological Physics)

 

 

 

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับอะตอมและนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี การผลิตไอโซโทป การประยุกต์ใช้สารกัมมันตรังสี

 

Elementary theory of the atom and nucleus; radioactivities, radioisotopes production, and use of radioisotopes.