รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน

สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๑๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดยืนยันสิทธิ์ (โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

ส่งมาทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ พค. ๒๕๖๒ มิฉะนั้นถือสละสิทธิ์

เพื่อสาขาวิชาฯจะจัดส่งข้อมูลรายละเอียดในการรายงานตัวในวันที่ ๓๑ พค.๒๕๖๒ กลับไปให้ท่านทาง email ที่ท่านส่งข้อมูลมา

 

เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วุฒิ
1 นางสาว กชรัตน์ พะลัง ม.6
2 นาย กรกช งามพักตร์ ม.6
3 นางสาว กฤติยาณี บุญเรืองศรี ม.6
4 พันจ่าโท กฤษดา พรมแก้ว เทียบโอน
5 นางสาว กันยารัตน์ สาดี ม.6
6 นางสาว กัลยา รองสันเทียะ เทียบโอน
7 นาย กาญจนภพ ศิริพลชัย ม.6
8 นางสาว การะเกด ศิริโชติ ม.6
9 นาย คุณานนท์ ธีระนิธิ ม.6
10 นางสาว จรรญาลักณ์ รักญาติ ม.6
11 นางสาว จิตตรัมภา อนันต์ประเสริฐ เทียบโอน
12 นางสาว ชนิตา หล่าบุตรศรี ม.6
13 นางสาว ชลธิชา จันสอนจักร์ ม.6
14 นาย ชัชชนก นิรมานสกุลพงศ์ ม.6
15 นางสาว โชติรส คางขุนทด ม.6
16 นาย ญาณพัฒน์ จันทร์เพ็ญ ม.6
17 นางสาว ฐานิดา กองเพ็ง ม.6
18 นางสาว ณภัทร พรหมสถิตย์ ม.6
19 นาย ณัฐฐ์ฐนนท์ สีหาชัย ม.6
20 นางสาว ต้องครรลอง ประชาชัย เทียบโอน
21 นาย ธนดล บุญพิมพ์ ม.6
22 นาย ธนิก หงษ์เจริญ ม.6
23 นาย ธัญเทพ กู้เขียว ม.6
24 นางสาว ธัณย์สิตา ไกรเลิศพัชรกุล ม.6
25 นางสาว ธันยกร ประดู่วงษ์ ม.6
26 นางสาว นพมาศ อุดนัน ม.6
27 นาย นฤชา ประศรี ม.6
28 นางสาว นอร์มีน สะมะแอ ม.6
29 นางสาว นัสรีน ยาบา ม.6
30 นาย นูรอาซูวัน สุขคติ ม.6
31 นางสาว บุษยาพร ถวิลการ ม.6
32 นาย ปรีดิพัทธ์ รอดชะ ม.6
33 นางสาว ปาลิดา ไชยานนท์ ม.6
34 นางสาว ปิยธิดา บัวพรม ม.6
35 นางสาว ปิยรัตน์ สุขสิงห์ ม.6
36 นางสาว ปุณยณัฐ อัสอาดี ม.6
37 นาย พนมกร ผิวแก้ว ม.6
38 นาย พิชัยยุทธ์ ผ่องผุดผาด เทียบโอน
39 นางสาว ภควดี เขียวภักดี ม.6
40 นาย ภูวนัย ภักดีพงษ์ ม.6
41 นางสาว มานิตา เพชรสงค์ ม.6
42 นางสาว มารียะ นิรันรัตน์ เทียบโอน
43 นาย ยุทธภัทร ไชยสงค์ ม.6
44 นางสาว โยชิตา โชติช่วง ม.6
45 นางสาว รวินาวรรณ อดิศักดิ์สดใส ม.6
46 นางสาว รัชนีกร แสงมณี ม.6
47 นางสาว รุ่งนภา วงศ์แก้ว ม.6
48 นางสาว รุ่งนภา ศรีทัยแก้ว เทียบโอน
49 นางสาว รุจิรดา มุงคุณ เทียบโอน
50 นางสาว รุสนานี เบ็ญอาซิซ ม.6
51 นาย ฤทธิชัย จันทะคุณ ม.6
52 นางสาว วนัญภัทร์ วิริยะธรรม ม.6
53 นาย วัชระ โดนดา เทียบโอน
54 นางสาว วาสนา มณีเศวต เทียบโอน
55 นางสาว วิชดาพร เพศประเสริฐ ม.6
56 นาย วิทยา ใจเมา เทียบโอน
57 นางสาว วิราวรรณ สุดเสียงหวาน เทียบโอน
58 นางสาว ศรสวรรค์ จองสกุล เทียบโอน
59 นางสาว ศาสนีย์ สร้างโพธิ์ เทียบโอน
60 นางสาว สรินยา ไตรเสนีย์ ม.6
61 นาย สิรวิชญ์ พุ่มอำพร ม.6
62 นางสาว สิริกร อินทร์งาม เทียบโอน
63 นางสาว สุจิตรา นามศรี เทียบโอน
64 นางสาว สุชัญญา เกล็ดงูเหลือม ม.6
65 นางสาว สุทัตตา มาชะสาร ม.6
66 นางสาว สุพิชฌาย์ ชัยสิทธิ์ ม.6
67 นางสาว สุมินตรา ชมระกา เทียบโอน
68 นาย สุเมธัส กล้าหาญ ม.6
69 นางสาว อภิชญา กระเดื่องเดช ม.6
70 นางสาว อรปรีญา อันศรีเมือง ม.6
71 นางสาว อริสรา หนองเป็ด ม.6
72 นางสาว อัณญรัชต์ บุญเจือ ม.6
73 นางสาว อาทิตยา สีสุข ม.6
74 นางสาว อาทิตยา ศิลาวรรณา ม.6
75 นางสาว อุบลวรรณ สมศรี เทียบโอน
76 นางสาว ฮานีฟะห์ ดาแลหมัน ม.6
77 นางสาว ฮายาตี ใบดามัน เทียบโอน