ประกาศสาขาวิชารังสีเทคนิค

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (sec.1)

                    เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน สาขาวิชารังสีเทคนิค จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา เป็นดังนี้

ปฏิทินการศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จ. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ – ศ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๐

บรรยายในชั้นเรียน (งดบรรยายวันที่ ๒ ม.ค. ๖๐ ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

๑๓ ก.พ. ๖๐ ชดเชยวันมาฆบูชา )

จ. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙  

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค ๒/๒๕๕๙ (ไม่งดบรรยาย)  

อ.    ๓ ม.ค. ๒๕๖๐  

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

อา. ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๐

เตรียมสอบไล่ ภาค ๒/๒๕๕๙

จ. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐ – ศ. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

สอบไล่ภาค ๒/๒๕๕๙

ส. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐ 

วันปิดภาคเรียนและสำเร็จการศึกษา

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                               รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

                                                                                    ผู้ประสานงานสาขาวิชารังสีเทคนิค