ประกาศสาขาวิชารังสีเทคนิค

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (sec.2)

                    เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยในแต่ละขั้นตอน สาขาวิชารังสีเทคนิค จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา เป็นดังนี้

ปฏิทินการศึกษา ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ส. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ – อา. ๗ เม.ย. ๒๕๖๐

บรรยายในชั้นเรียน (งดบรรยายวันที่ ๓๑ ธค. ๕๙ - ๑ ม.ค. ๖๐ ชดเชยวันขึ้นปีใหม่)

จ. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙  

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค ๒/๒๕๕๙ (ไม่งดบรรยาย)  

อ.    ๓ ม.ค. ๒๕๖๐  

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

ศ. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

เตรียมสอบไล่ ภาค ๒/๒๕๕๙

ส. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐ – อา. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

สอบไล่ภาค ๒/๒๕๕๙

จ. ๑ พ.ค. ๒๕๖๐ 

วันปิดภาคเรียนและสำเร็จการศึกษา

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                               รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

                                                                                    ผู้ประสานงานสาขาวิชารังสีเทคนิค