ข้อปฏิบัติสำหรับ
นักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร

 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ต้องดำเนินการดังนี้

 1. กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ที่ Link นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา หรือ www.rt.sci.ru.ac.th (เมนูด้านล่าง RTRU11sec.1) หรือ คลิกที่นี่ โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งจบที่คณะ

 2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของสาขาวิชารังสีเทคนิค (ห้องธุรการ RTD315 ชั้น 3) เพื่อยื่นหลักฐานทั้งหมด และกรอกเอกสารต่างๆดังนี้ ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  หนังสือมอบอำนาจ แบบประเมินหลักสูตร  ฯลฯ เพื่อใช้เสนอชื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา

 3. ชำระค่าธรรมเนียมในการขอ Transcript (ปัจจุบัน) 1 ชุด จำนวน 100 บาท และ ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองจบการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ (หากมีความต้องการ) 1 ชุด จำนวน 100 บาท ที่กองคลัง ชั้น 1 ตึกอธิการบดี จากนั้นนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการขอ Transcript ไปยื่นรับTranscript ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ส่วนใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองการจบของคณะฯ พร้อม Transcript ให้นำกลับมายื่นที่สาขาวิชาฯ พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้ 

 หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการแจ้งสำเร็จการศึกษาและขอใบรับรองการจบการศึกษาของคณะฯ ดังนี้

-        สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งหน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ชัดเจน

-        ใบยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 ให้ยื่นส่วนเจ้าหน้าที่ คณะ/สำนัก จำนวน 1 ชุด ใช้ในการขอใบรับรองคณะฯ ส่วนที่ 2 ใช้สำหรับชำระเงินขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่วนที่ 3 ส่วนของนักศึกษา ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญจนกว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งใบยืนยันดังกล่าว สามารถพิมพ์ได้จากระบบ online ภายหลังจากการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว

 -        ใบแจ้งผลการเรียน (ใบTranscript ) ฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด ที่รับมาจาก สวป. ชั้น 1 ช่อง 3

 -        ใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองการจบการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่รับมาจากกองคลัง

 -        สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา เช่น จบภาค 2/2562  ใช้ใบเสร็จ ภาค 1/2562 และ 2/2562 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 -        รูปถ่ายชุดนักศึกษา ไม่สวมครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป(ไม่ใช่รูปโพลาลอยด์ หรือรูปถ่ายด่วน) เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา หลังรูปทุกใบ

 ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา 

 3. จากนั้นให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อสภาฯ อนุมัติ ได้ที่คณะ หรือ website: www.rt.sci.ru.ac.th หรือ คลิกที่นี่ และที่อาคาร สวป. ฝ่ายหนังสือสำคัญ งานใบรับรองสภาฯ ชั้น 1 ช่อง 4 (นักศึกษาควรตรวจดูความถูกต้อง ของชื่อ - นามสกุล, รหัสประจำตัว, ชื่อปริญญา, เกียรตินิยม(ถ้ามี), ภาคการศึกษา, และปีการศึกษาที่จบ ครั้งที่ และลำดับที่สภาฯ อนุมัติ  หากไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่คณะฯ เพื่อขอแก้ไขทันที) เมื่อมีรายชื่อแล้วให้จดข้อมูลส่วนตัว เช่น ภาคที่จบการศึกษา ครั้งที่อนุมัติ วันที่อนุมัติ ลำดับที่ เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบคำร้องขอใบรับรองสภาฯ จากนั้นให้ดำเนินการขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย

 4. ติดต่อที่สำนักงานสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อรับเอกสารใบคำร้องขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย และรูปถ่ายนักศึกษาที่สวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ครั้งที่ และลำดับที่สภาฯ อนุมัติ  ในใบคำร้องขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สำหรับใช้ยื่นให้ สวป.)

 5. จากนั้นชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท และค่า Transcript ตัวจริง 100 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1

 6. นำใบเสร็จการชำระเงินในข้อ 5 (3 ใบ) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการขอ Transcript นำไปยื่นติดต่อ สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 3 เพื่อขอรับ Transcript (ตัวจริง) ให้นักศึกษาสำเนา transcript และยื่นให้สาขาวิชา 1 ชุด ส่วน transcript  ตัวจริงให้นักศึกษาเก็บไว้อย่างดี เป็นหลักฐานสำคัญในการสมัครงาน ปรับตำแหน่ง เพิ่มวุฒิ ศึกษาต่อ และในใบเสร็จค่าใบรับรองสภาฯ ยื่นที่ สวป.ชั้น 1 ช่องที่ 4 ยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ (ซึ่งกรอกข้อมูลทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้ว) พร้อมยื่นรูปถ่ายนักศึกษาสวมชุดครุยคณะวิทยาศาสตร์ ขนาด 2 นิ้ว ที่ สวป.ด้วย ส่วนใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้นักศึกษาเก็บไว้อย่างดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

-        สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งหน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูต้อง

-        ใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ

-        รูปถ่ายนักศึกษา สวมครุยคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่รูปโพลาลอยด์ หรือรูปถ่ายด่วน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา หลังรูปทุกใบ)

-        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ยื่นที่สาขาวิชาฯ)

-        หนังสือมอบอำนาจ (ยื่นที่สาขาวิชาฯ)

-        ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ที่ http://approve.ru.ac.th/ 

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการใน ข้อ 1 ให้สมบูรณ์ จะไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาต่อไป  สวป.และกองคลัง เปิดทำการเฉพาะ วัน-เวลา ราชการเท่านั้น

 * * * ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม นักศึกษาต้องเข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th ที่ระบบฐาน ข้อมูลการหางานทำของบัณฑิต (คลิกที่นี่) ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเชื่อมต่อข้อมูล ไปยังผู้ประกอบการที่ ต้องการตำแหน่ง ที่ตรงกับวุฒิฯ ของผู้สำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ www.job.mua.go.th * * *