โครงการสัมมนาผู้ออกข้อสอบหมวดวิชาชีพรังสีเทคนิค

27-28 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาผู้ออกข้อสอบหมวดวิชาชีพรังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552  โดยมีคณาจารย์จากสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคทั้ง 7 ประมาณ  40 ท่าน จากทุกสถาบันเข้าร่วมการจัดทำข้อสอบ

{gallery}gallery/2552/makingexam27280752{/gallery}

 

 

 
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.