ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย RTD405 ชั้น ๔ อาคารจอดรถ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาฯต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธี