โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑#๒ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี


             สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการพัฒนาสักยภาพสู่สตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา โดยสาขาวิชาฯ ได้พานักศึกษารุ่นที่ ๑๑ และ รุ่นที่ ๑๔ ไปทัศนศึกษาในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ในการนี้สาขาวิชาได้พาเยี่ยมชม Science Museum, Natural History Museum และ Information Technology Museum ทำให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ใหม่ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้