Ionization Chamber & Gieger Muller Counter

                  เครื่องสำรวจปริมาณรังสีเเบบ Ionization Chamber (IC) เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีเเบบพกพา สามารถวัดรังสีเเกมม่า เบต้า เเละรังสีเอ็กซ์ ส่วนเครื่องสำรวจปริมาณรังสีเเบบ Gieger Muller Counter  (GM) เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีเเละความเปรอะเปื้อนทางรังสี สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีเเอลฟา เบต้าเเละเเกมม่า ความแตกต่างของเครื่องวัดทั้งสองอยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้งาน หากวัดปริมาณรังสีต่ำๆ ควรใช้ GM และในกรณีที่มีรั่วไหลของรังสีปริมาณสูง โดยเฉพาะบริเวณรอบๆห้อง นิยมวัดด้วยเครื่อง IC       

อ่านเพิ่มเติม : X-ray Simulator