• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

 

แผนการศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 

 

ปีการศึกษาที่ 1

 

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

  BIO 1107

หลักชีววิทยาทั่วไป

2

  BIO 1108

ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป

1

  INT 1001

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

  ECO 1003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3

  ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3

  LIS 1003

การใช้ห้องสมุด

1

  MTH 1002     

คณิตศาสตร์

3

  PHY 1107

หลักฟิสิกส์ทั่วไป

2

  PHY 1108

ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ทั่วไป

1

  RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม  (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

3

 

รวม

19

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

  CMS 1105

เคมีทั่วไป

2

  CMS 1109

ปฏิบัติการเคมี

1

  ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3

  HIS 1201

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

3

  LAW 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3

  SOC 1003

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

3

  STA 2003

หลักสถิติ

3

  THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3

 

รวม

21

 

ปีการศึกษาที่   2

 

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

  CMS 2205

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3

  CMS 3506

หลักชีวเคมี

3

  CMS 3509

ปฏิบัติการหลักชีวเคมี

1

  ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3

  MTH 1007

แคลคูลัส

3

  RLT 3001

กายวิภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

3

  RLT 3002

สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน

3

  XXX XXXX    

วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา   

3

 

รวม

22

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

  PHY 2306

อิเล็กทรอนิกส์ 3

3

  PHY 3801

ฟิสิกส์รังสี 

3

  RLT 3003

รังสีประยุกต์เบื้องต้น

2

  RLT 3004

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับรังสีเทคนิค

2

  RLT 3008

เครื่องมืออุปกรณ์สร้างภาพรังสี

2

  RLT 4001

พยาธิวิทยา

2

  RLT 4005

การป้องกันอันตรายจากรังสี

3

  XXX XXXX    

วิชาเลือกเสรี 1 กระบวนวิชา   

3

 

รวม

20

 

ปีการศึกษาที่ 3

 

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

  RLT 3005

กายวิภาคศาสตร์แนวตัด

2

  RLT 3006

รังสีกายวิภาคศาสตร์

2

  RLT 3007

การดูแลผู้ป่วยสำหรับนักรังสีเทคนิค

2

  RLT 3100

การสร้างภาพรังสี

3

  RLT 3102

เทคนิครังสีวินิจฉัยและการจัดท่า

2

  RLT 3109

เทคนิครังสีวินิจฉัยทั่วไปภาคปฏิบัติ

3

  RLT 4002

รังสีพยาธิวิทยา

2

  RLT 4003

เทคนิคการให้ปริมาณรังสี

2

  RLT 4102

การประกันคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย

2

  RLT 4104

การดำรงตนให้พ้นสิ่งเสพติด

1

 

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

  RLT 3101

การสร้างภาพดิจิทัล

2

  RLT 4004

รังสีชีววิทยา

2

  RLT 4006

การวัดปริมาณกำหนดของรังสี

3

  RLT 4008

จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักรังสีเทคนิค

1

  RLT 4101

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษ

2

  RLT 4103

เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสร้างภาพรังสีพิเศษ

2

  RLT 4109

เทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษภาคปฏิบัติ

3

 

รวม

15

 

ปีการศึกษาที่ 4

 

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

  RLT 4007

การบริหารแผนกรังสีวิทยา

1

  RLT 4100

หลักวิธีวิจัยและสัมมนาทางรังสีเทคนิค

1

**RLT 4201

รังสีรักษาคลินิค

2

  RLT 4202

เทคนิครังสีรักษา

3

  RLT 4203

อุปกรณ์และรังสีคณิตในงานรังสีรักษา

3

  RLT 4301

อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

2

  RLT 4302

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

3

**RLT 4209

เทคนิครังสีรักษาภาคปฏิบัติ

3

 

รวม

18

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

  RLT 4901

ภาคนิพนธ์             

1

  RLT 4902

ความรู้คู่รังสีเทคนิค 

1

**RLT 4309

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบัติ

3

 

รวม

5

รวมตลอดหลักสูตร

 

141

อ่านเพิ่มเติม : คำอธิบายรายวิชา 

 
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.