สัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑๖

วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561

ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

                                    คณาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค เข้าร่วมการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้และมีสถาบันผู้ผลิตฯเข้าร่วมงานสัมมนารวม 11 สถาบัน