โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์


         สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้สาขาวิชาฯได้พาตัวแทนของนักศึกษาไปให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีเทคนิคกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี