• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

CT Phantom

@ Anatomy Laboratory

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำการตรวจรับหุ่นจำลองมนุษย์ ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 50 kg.  เพื่อใช้แทนมนุษย์ในการสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หุ่นจำลองดังกล่าวมีโครงสร้างทางกายวิภาคและมีอวัยวะภายในครบถ้วนเช่นเดียวกับมนุษย์ ผลิตจากวัสดุที่สามารถดูดกลืนรังสีใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ ช่วยใ้ห้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาพเอกเรย์ทั่วไปและภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตามแนวตัดขวางของลำตัว โครงสร้าง ขนาด และตำแหน่งเสมือนมนุษย์จริง ทั้งลักษณะโครงกระดูก สมอง โพรงสมอง ลูกตา หลอดอาหาร ปอด ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ รวมทั้งสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าทางคลินิคบนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด

 

อ่านเพิ่มเติม : CR reader
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.