CT Phantom

@ Anatomy Laboratory

          สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำการตรวจรับหุ่นจำลองมนุษย์ ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 50 kg.  เพื่อใช้แทนมนุษย์ในการสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หุ่นจำลองดังกล่าวมีโครงสร้างทางกายวิภาคและมีอวัยวะภายในครบถ้วนเช่นเดียวกับมนุษย์ ผลิตจากวัสดุที่สามารถดูดกลืนรังสีใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์ ช่วยใ้ห้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาพเอกเรย์ทั่วไปและภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตามแนวตัดขวางของลำตัว โครงสร้าง ขนาด และตำแหน่งเสมือนมนุษย์จริง ทั้งลักษณะโครงกระดูก สมอง โพรงสมอง ลูกตา หลอดอาหาร ปอด ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ รวมทั้งสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าทางคลินิคบนเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด

 

อ่านเพิ่มเติม : CR reader