• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

ระบบการศึกษา

๑.    จัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ  โรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

๒.  จัดระบบการเรียนแบบทวิภาค  โดย แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  และ ๑ ภาคฤดูร้อน

๓.  การกำหนดหน่วยกิตสำหรับรายวิชาถือเกณฑ์   ดังนี้

           ๓.๑   รายวิชาภาคทฤษฎี  หรือเทียบเท่าให้ใช้เวลาบรรยาย ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง  เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต

           ๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่าให้คิด  ๓  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติหรือประมาณ  ๔๕  ชั่วโมง  เป็นปริมาณการศึกษา  ๑ หน่วยกิต

           ๓.๓  การฝึกงาน  หรือการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้คิด  ๖ ถึง ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือตั้งแต่ ๖๐  ชั่วโมง เป็นปริมาณการศึกษา  ๑  หน่วยกิต นักศึกษาจะถูกส่งไปฝึกงานหรือการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหน่วยรังสีวินิจฉัย/หน่วยรังสีรักษา/หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานการฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงานซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานนั้นๆ โดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๗๒๐ ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร

๔.  สำหรับภาคฤดูร้อน นักศึกษาอาจลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้

 


 ระยะเวลาการศึกษา

                 ระยะเวลาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี กำหนดไม่ให้เกิน ๔ ปีการศึกษา การนับระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา


การลงทะเบียนเรียน

            ๑. นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานั้น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งและมอบหมายอาจารย์หรือบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่แนะนำปรึกษาการเรียน ตักเตือน และดูแล ความประพฤตินักศึกษาก็ได้

           ๒.  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่างๆ สำหรับลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็น ไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            ๓. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึกษา และได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่มหาวิทยาลัย มอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๑ ภาค ๑ ได้

         ๔. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้ภาคละไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ส่วนในภาค ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรรค แรก คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี อาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมัตินี้ให้ลงนาม อนุมัติในแบบคำร้องหรือเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

         ๕. กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ง ๆ ไม่ถึง ๑๐ คน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นก็ได้


การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

๑.  การวัดผลการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๒๐

๒.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อ ๒๐ (ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด และสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๓.  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีหน่วยกิตสะสม ของรายวิชาไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต ซึ่งรวมการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๘  สัปดาห์ หรือ ๕๔๐ ชั่วโมง ต้องทำภาคนิพนธ์  ๑ เรื่อง โดยสอบผ่านภาคนิพนธ์ได้ระดับคะแนน S  (Satisfactory)  และต้องสอบผ่านวิชาความรู้คู่คุณธรรม     จึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ ปริญญาตรี  ในสาขาวิชารังสีเทคนิค

 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

๑. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต-ชีวะ) มีคะแนน GAT  PAT และ O-net

๒. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ หรือ

๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และ

๓. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๔. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านรังสีวิทยาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือได้รับความเห็นชอบในการลาศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

๕. ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.