ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๒


           สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๒ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง บรรยาย RTD502 สาขาวิชารังสีเทคนิค อาคารจอดรถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาฯ ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนี้ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อควรปฏิบัติของนักศึกษา ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาขาวิชาฯได้จัดกิจกรรมมกสันทนาการโดยวิทยากรรับเชิญ คุณสายยนต์ จันทร์หนิ้ว และคณะ จากวิทยาเขตฯ บางนา มาร่วมให้ความสนุกสนาน เพื่อให้นักศึกษารู้จักเพื่อนใหม่ สามารถการทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงออก