โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน พบปะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รู้จักสถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีการร่วมสันทนาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่