การสอบผ่านระบบ online


         สาขาวิชารังสีเทคนิค  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสอบผ่านแท๊ปเล็ตเข้ามาใช้ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม แม่นยำ ระบบสามารถจัดการเปลี่ยนลำดับข้อและลำดับตัวเลือกให้นักศึกษาแต่ละคนอย่างอิสระ มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง รวมทั้งช่วยลดการใช้กระดาษ ลดภาระการจัดเก็บ และเพิ่มความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านสามารถทำข้อสอบส่งเก็บรวมไว้ในคลังบน i-clound ในเวลาใดเวลาหนึ่งที่อาจารย์สะดวก จำแนกตามรายวิชา ในแต่ละรายวิชายังสามารถจัดเก็บตามหมวดหมู่ย่อยได้ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านสามารถพิจารณาเลือกข้อสอบที่เหมาะสมจาก i-clound เพื่อนำมาใช้ทำข้อสอบสำหรับการสอบแต่ละภาคการศึกษา สามารถตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทราบผลคะแนนทันทีหลังสอบ