ประวัติความเป็นมา 

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔ สาขาวิชารังสีเทคนิคดำเนิน การโดยความร่วมมือของ ๔ สถาบัน คือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลิตบัณฑิตทั้งหมด ๕ รุ่น
 • จากนั้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒ สาขาวิชารังสีเทคนิคดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๒ ปีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (๔ ปี) หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิผล กล้าตัดสินใจภายใต้การบรูณาการขององค์ความรู้และประสบการณ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะนักรังสีเทคนิค
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๗  ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการปรับปรุงหลักสูตร ล่าสุด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙- ปัจจุบัน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  ๓๑ หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรังสีเทคนิค

  ๑๐๔  หน่วยกิต

  หมวดวิชาเลือกเสรี

  ๖  หน่วยกิต

  รวม

  ๑๔๑  หน่วยกิต

   

   อ่านเพิ่มเติม: ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์