• สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

  สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐, โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐-๘๔๒๖

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหงรวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ โรงพยาบาลรามคำแหง รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

  สาขาวิชารังสีเทคนิค ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผลิตบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคสนองความต้องการของประเทศมาแล้ว ๑๐ รุ่น

 • ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

  ปรัชญา : “ความรู้คู่คุณธรรม นำการบริการ ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคมาตรฐาน เพื่อบริการประชาชน”

 • ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข

  ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ด้านรังสีเทคนิค สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน

 • ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ;  อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

  ชื่อปริญญา : อักษรย่อ ภาษาไทย : วท.บ. (รังสีเทคนิค) ; อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ : B.S. (Radiological Technology)

 • ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

  ภาคทฤษฎี : บรรยายในชั้นเรียน, ภาคปฏิบัติ : ทำปฏิบัติการในห้องทดลอง, ฝึกงาน : ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ตามสถานพยาบาล

ประวัติความเป็นมา 

 • สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔ สาขาวิชารังสีเทคนิคดำเนิน การโดยความร่วมมือของ ๔ สถาบัน คือ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลิตบัณฑิตทั้งหมด ๕ รุ่น
 • จากนั้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒ สาขาวิชารังสีเทคนิคดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๒ ปีต่อเนื่อง) และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (๔ ปี) หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิผล กล้าตัดสินใจภายใต้การบรูณาการขององค์ความรู้และประสบการณ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะนักรังสีเทคนิค
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๗  ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการปรับปรุงหลักสูตร ล่าสุด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙- ปัจจุบัน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  ๓๑ หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางรังสีเทคนิค

  ๑๐๔  หน่วยกิต

  หมวดวิชาเลือกเสรี

  ๖  หน่วยกิต

  รวม

  ๑๔๑  หน่วยกิต

   

   อ่านเพิ่มเติม: ปรัชญา/ปณิธาน/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2014 RT Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.